Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada dome izsludina vakanci uz novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amatu

Aglonas novada dome izsludina vakanci uz novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt pašvaldības attīstības plānošanas procesu;
 • vadīt un koordinēt nodaļas darbu atbilstoši funkcijām un darbinieku pienākumu sadalei;
 • sastādīt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izlietojumu;
 • organizēt un pārraudzīt dažāda līmeņa projektu izstrādes procesu, kas saistāmi ar pašvaldības attīstību;
 • koordinēt vai līdzdarboties pašvaldības nozaru attīstības plānu un rīcības programmu sagatavošanā;
 • organizēt investīciju un uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu sagatavošanu;
 • piedalīties domes komisiju, komiteju darbā atbilstoši funkcijām;
 • atbilstoši kompetencei sagatavot un piedalīties domes lēmumu, saistošo noteikumu, nolikumu un instrukciju, iekšējo normatīvo aktu, pašvaldības amatpersonu rīkojumu izstrādē.

Prasības amata pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;

vadības pieredze: cilvēkresursu vadīšana, budžeta plānošanas un izpildes kontrole, projektu sagatavošanas un ieviešanas pieredze;

 • lietvedības zināšanas un prasmes dokumentu sagatavošanā;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas; labas krievu un angļu valodas zināšanas.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba pieredzes apraksts (CV)
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Aglonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Adrese: Somersētas ielā 34, Aglonā (1. stāvā) vai sūtīt parakstītu (ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: padome@aglona.lv līdz 2020. gada 30.  septembra plkst. 16.00.
Uzziņas pa tālruni: 27805820.

Alga: No 900.00 EUR
Uzņēmums: AGLONAS NOVADA DOME
Darba vietas adrese: Daugavpils iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
Darbības joma: attīstības plānošana/projektu vadīšana

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1., 2.p. informējam:
-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona. LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un amatpersonas, kuras iesaistītas personāla atlases un izvērtēšanas procesā;
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām.

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.