Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domē strādā jauns speciālists – sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem

Saturs atjaunots: 4.04.2012.

No 2011. gada janvāra projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/102  “Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā” ietvaros Aglonas novada Sociālajā dienestā ir uzsācis darbu jauns speciālists -  sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem.
Sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem galvenais darba mērķis ir panākt un veicināt  disfunkcionālu ģimeņu ar bērniem sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt sev pašiem.
Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm  un bērniem  veido sociālo gadījumu vēsturi, veic sociālo resursu analīzi, sociālo problēmu attīstības prognozi un sociālo pakalpojumu plānošanu. Sniedz informāciju vecākiem par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, viņu tiesībām un pienākumiem.  Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno  un īsteno  preventīvo darbu ar bērniem un vecākiem negatīvo sociālo seku mazināšanai. Veicot darba pienākumus, strādā ar klientiem pagastu pārvaldēs, kur ir noteiktas pieņemšanas dienas – pirmdiena un ceturtdiena Aglonā, otrdiena Grāveros, trešdiena Šķeltovā, piektdiena Kastuļinā.
No projekta uzsākšanas ir uzsāktas 29 lietas, no kurām patstāvīgi tiek strādāts ar 14  klientu lietām, pārējās atrodas uzraudzībā. Lietu ietvaros tiek veikti izbraukumi klienta dzīvesvietas apsekošanai.
Ikdienas darbs notiek sadarbojoties ar sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesu. Sociālā gadījuma risināšanas procesā notiek sadarbība ar skolu. Darbā atsevišķi ar klientu nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīta arī  dienas centra psiholoģe.

Pēdējos gados ir vērojama tendence pieaugt augsta riska ģimenēm, kas kļūst disfunkcionālas ar daudzām problēmām, kas skar visus ģimenes locekļus, tai skaitā arī bērnus.
Šo ģimeņu atveseļošana ir ilgstošs un mērķtiecīgs process un no sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm un bērniem prasa:
•    teorētisku sagatavotību;
•    prasmi vadīt starpprofesionāļu komandu;
•    piesaistīt nepieciešamos resursus;
•    prasmi vadīt sociālo gadījumu;
•    veikt apsekošanu, izvērtēt ģimeni utt.
Darbs ar klientu ir ilgstošs process, kas prasa visu iesaistīto pušu  izpratni un sadarbību, klienta lietas virzīšana uz problēmas atrisinājumu, kas ne vienmēr ir īslaicīgs process
Rezultātu var gaidīt tikai tad, ja ir laba sadarbība starp dažādiem speciālistiem un pati ģimene ir ieinteresēta līdzdarboties savas dzīves situācijas izmaiņā.
.