Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada dome turpina ūdenssaimniecības sakārtošanas un uzlabošanas darbus Aglonas ciemā

2011. gadā tika apstiprināts Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekts, kurā iekļauto darbu izmaksas balstījās uz 2010. gada tirgus cenām ūdenssaimniecībā. 2011. gadā II kārtas projektā ietvertajiem darbiem tika sagatavots tehniskais projekts (SIA “EKOLAT”), kurā bija plānota NAI rekonstrukcija, Jaunciema un Somersetas ielas ūdensvadu un kanalizācijas sakārtošana. Ar 2011. gadu samazinājās konkurence un atsākās būvizmaksu pieaugums. Līdz ar to II kārtas projektam, vairākos piegājienos veicot būvdarbu iepirkumu, būvuzņēmēju piedāvātās izmaksas aptuveni 2 reizes pārsniedza apstiprinātā Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta budžetu. CFLA neatbalstīja projekta turpināšanos , jo plānotās izmaksas tika pārsniegtas vairāk par 50%. Līdz ar to II kārtas projekta realizācija tika pārtraukta ar mērķi pārskatīt II investīciju kārtā iekļaujamo darbu apjomu un atkārtoti sagatavot Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projektu sadalot to 2 etapos, sagatavojot precizētu Tehniski ekonomisko pamatojumu , lai varētu pieteikties finansējumam ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un tās pieejamības paplašināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2013. gadā izsludinātajā Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000″, atbilstoši 28.07.2008 MK noteikumiem Nr. 606, projektu iesniegumu 7 atlases kārtā.

Aglonas novada domes projekts tika apstiprināts un noslēgts līgums par tā īstenošanu ar VARAM. Līdz ar to pašlaik Aglonas ciemā tiek īstenots projekta “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta” (nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031) 1. etaps, kur paredzēta NAI rekonstrukcija un Somersetas ielas (līdz krustojumam ar Daugavpils ielu) ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošana. Vēl 41 (papildus esošajiem) ciema iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība būs nodrošināta 64 % ciema. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un kanalizācijas tīkla paplašināšana nodrošinās piesārņojuma slodzes samazinājumu (6,8% ) uz Cirīša ezeru, kas ietilpst NATURA 2000 teritorijā

Šobrīd projekta ietvaros izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbiem“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta. 1 etaps.” kuras rezultāti būs zināmi 2014. gada jūlijā.

Projekta kopējās attiecināmā s izmaksas sastāda LVL 351 402,00 , no tām ERAF līdzfinansējums 85% (EUR 425 000.00), Aglonas novada domes – 15% (EUR 75 000.00) ERAF darbības programmas  “Infrastruktūra un pakalpojumi”  papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes  “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Laikā no 2009. gada līdz 2011. gadam tika īstenots projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta”, kā rezultātā jau tika uzsākta ūdenssaimniecības uzlabošana

Iepazīstoties ar 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātēm, ir redzams, ka 2014.-2020. gada plānošanas periodam vairs netiek paredzēts ERAF finansējums ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijām apdzīvotām vietām ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, atskaitot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu tur, kur tas skar Natura 2000 teritorijas. No tā var secināt, ka vienīgā iespēja pilnībā realizēt ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektus Aglonas novada apdzīvotās vietās ir, ieguldot pašvaldības līdzekļus aizņēmuma veidā vai piesaistot līdzekļus no Latvijas Vides investīciju fonda.

 

Aglonas novada domes Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Ineta Valaine