Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes 2013.gada 14.augusta ārkārtas domes sēde


Darba kārtībā izskatīts jautājums par būvdarbu pagarinājuma termiņu, kas radies sakarā ar to, ka A/S Latvenergo nav veikusi savu darbu izpildi (gaisvadu līniju demontāžu un pārnešanas būvdarbus). Pamatojoties uz 2013.gada 07.augustā SIA „Asfaltbūve” iesniegumu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 27.p. un būvdarbu līguma Nr.0056 8.3. punktu, domes deputāti nolēma slēgt vienošanos ar SIA „Asfaltbūve” par līguma darbības termiņa pagarinājumu līdz 2013.gada 5. septembrim.

Izmaiņas tehniskajā projektā veiktas autoruzraudzības kārtībā precizējot celiņam tilta pieejas, paredzot iebrauktuvi pie veikala, koriģējot nobrauktuves platumu uz Dzirnavu ielu, precizējot gūliju izvietojumu apgriešanās laukumā. Projekta precizējumi tika saskaņoti ar VAS „Latvijas ceļi”. Projekta gaitā tiks rekonstruēts autoceļu asfalta segums Kapiņu un Rušonas ielās, rekonstruēts sabiedriskā transporta apstāšanās laukums Rušonas ielā, uzstādot autobusu pieturas paviljonu, uzbūvēta ietve gar Rušonas ielu ar bruģa segumu un ierīkota gājēju pāreja Rušonas ielā pie autobusu pieturas.

Uzklausot deputātes Lolitas Solimas ziņojumu par dabā apskatīto objektu – bezmantinieka mantu, nekustamo īpašumu „Kairiši”, Aglonas novada Šķeltovas pagastā, pieņemts zināšanai, ka tas nav izmantojams novada dzīvojamā fonda paplašināšanai.

Aglonas novada domes ceļu speciālists Aivars Kluss pilnvarots parakstīt apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā ELFLA projekta „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā” ietvaros. Projekta mērķis sasniegts – sakārtota un atjaunota Aglonas ciema Livdānu ielas infrastruktūra, uzlabojot iedzīvotājiem satiksmes organizāciju.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv