Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes 27.novembra sēde

Saturs atjaunots: 1.12.2013.


Ņemot vērā VARAM atzinumu no 12.11.2013. Nr.18-6/10992 par saistošajiem noteikumiem, tika veikti precizējumi saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā”, apstiprināti jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu un „Euro ieviešanas kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, kā arī 31.pantu domes deputāti apstiprināja grozījumus Aglonas novada domes noteikumos: „Par stipendiju piešķiršanu Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas izglītojamiem”, „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumi”, „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus”, „Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi”, „Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi”, „Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi”, „Aglonas novada centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumi” . Visos noteikumos veikti grozījumi summu konvertācijā uz euro.
Paredzot veikt labojumus, atlikts jautājums par Aglonas novada domes struktūru.
Domes sēdes gaitā izskatīti nelikumīgo būvniecību iesniegumi. Vainīgajām personām piedāvāts 30 dienu laikā sakārtot ēkas būvprojekta dokumentāciju. Ja tas netiks izdarīts, īpašniekiem būs jāatjauno ēkas iepriekšējā stāvoklī, vai arī pašvaldība veiks nelikumīgās būvniecības nojaukšanu un no ēku īpašniekiem piedzīs apmaksu par veikto darbu.
Izskatot Aglonas novada būvvaldes 12.09.2013. Nr.3-4/968 paskaidrojumu uz E.L. vēstuli (03.09.2013., reģ. Nr.2322) par būvatļaujas neizsniegšanu, nolemts uzdot pašvaldības izpilddirektorei I.Pogai ar būvvaldes speciālistiem sagatavot secīgus un pamatotus skaidrojumus, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus.
Pieņemts zināšanai saraksts par sociālajiem pabalstiem, kas sastāda kopējo summu Ls 584,64. Deputāti nolēmuši pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu un piešķirt sociālos dzīvokļus. Darba gaitā izskatīti un apstiprināti zemes jautājumi.
Netika apstiprināts Aglonas novada ilgstpējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. gala redakcijas dokuments. Deputāti lēmuši uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem un speciālistiem līdz š.g. 11.decembrim vēlreiz veikt redakcionālus labojumus.
Nolemts nepiedalīties SIA 3ZD un organizācijas JCI (Junior Chamber International) Latvia rīkotajā konkursā “Radām Novadam”.
Deputāti nolēma noslēgt līgumu ar SIA “C projekti”, kas atbilst iepirkuma nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām, ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu. “C projekti” veiks pašvaldības pasūtījumu „Tehniskā projekta izstrāde (ar topogrāfiju un inženierģeoloģiju) un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta” ietvaros.
Atlikts jautājums par Iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Izpilddirektorei uzdots sagatavot korektu lēmumprojektu.
Sēdē atbalstīts Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.g. (LAP2020) ietvaros iesniedzamais pašvaldības uzlabojamo celu saraksts :
Aglonas pagasta autoceļš A-7 Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni 0.000-3.450 mn;
Šķeltovas pagasta autoceļš S-13 Marhileviči – Zabalotki – Aksenova 0.000-2.680 km, S-8 Marhileviči – Prusaki 2.000 km – 3.450 km;
Grāveru pagasta autoceļš G-3 Kovalevo – Mateļi – Raginski 0.000-3.820 km;
Kastuļinas pagasta autoceļš K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina 0.000-2.680 km.

Deputāti lēmuši paredzēt 2014.gada budžetā finansējumu 1700,00 LVL /2418,88 EUR biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” biedru naudai, abonēt Latvijas Pašvaldību savienības žurnāla „Logs” pašvaldību komplektu par summu LVL 150.00 /213.43 EUR. Noslēgt sadarbības līgumu 2014.gadā ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”. Mēneša maksājuma summa 92.00 LVL /130.90 EUR. Fondam „Sibīrijas bērni” atteikts piešķirt finansējumu, nolemjot ievietot pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv informāciju par fonda “Sibīrijas bērni” vēstuli.

Kā iepriekšējos gados, arī šogad visi Aglonas novadā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni, skolēni no 1. līdz 12.klasei, kuri mācās Aglonas novada vispārizglītojošās skolās un arī ārpus Aglonas novada, kā arī Aglonas novada vientuļie pensionāri saņems Ziemassvētku dāvanas. Vienas dāvanas izmaksas Ls 2.50 apmērā.

Atlikts jautājums par līguma slēgšanu Ls 1140 apmērā ar Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteju, uzdots korekti sagatavot līgumu.

Risināts jautājums par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. Pagastu pārvaldēm, iestādēm un iedzīvotājiem būs iespēja, sazinoties ar Aglonas novada Komunālo saimniecību, izsaukt suņu ķērājus.

Aglonas novada transporta mehāniķim D.Zukulam līdz 4.decembrim uzdots apsekot visu Aglonas novada domes autotransportu un, izvērtējot autotehnisko stāvokli, iesniegt slēdzienu.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vēstuli (16.10.2013., Nr.2636), novada domes juristam D.Kuzņecovam uzdots sagatavot un piedāvāt noslēgt sadarbības līgumu par Foļvarkas (Foļvarkovas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nama teritorijas sakārtošanu.

Nolemts atlikt jautājumu par Aglonas novada jauktā kora „ASSUMPTA” iekļaušanu Aglonas novada domes struktūrvienībā „Aglonas novada kultūras centrs” līdz apvienotajai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju sēdei.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos (nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104) ar CFLA projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” no 2013. gada 02. decembra apstiprināt vadības grupu uz projekta laiku. Projekta vadītājs – Attīstības un plānošanas speciāliste A. Podskočija un projekta grāmatvedis – grāmatvede M. Lazdāne. Ar darbiniekiem tiks slēgta vienošanās pie darba līguma.

Savukārt saskaņā ar noslēgto vienošanos ar CFLA (nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105) projektam “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” no 2013. gada 02. decembra par projekta vadītāju apstiprināta novada teritorijas plānotāja Lāsma Strole – Krasovska, projekta grāmatvedis – grāmatvede Valentīna Volkova. Ar darbiniekiem tiks slēgta vienošanās pie darba līguma.

Pieņemts lēmums veikt grozījumus Aglonas internātvidusskolas nolikumā un veikt internātvidusskolas grāmatvedības centralizāciju. Ar 2014.gada 02.janvāri internātvidusskolas grāmatvedības uzskaiti veiks Aglonas novada domes Finanšu nodaļa.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv