Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes 28. marta kārtējā sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2014.gada 28.martā plkst.14.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.


                     
Darba kārtībā:

1. Par 2014.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības nolikums” grozījumiem. (ziņo I.Klindžāne)

2. Par grozījumiem Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)

3. Par Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)

4. Par Aglonas novada domes administrācijas nolikumu. (ziņo I.Poga)

5. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodika Aglonas novadā” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)

6. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Kases operāciju uzskaites noteikumi” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)

7. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu. (ziņo I.Poga)

8. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.4 „Par asins donoru materiālo pabalstu”. (ziņo I.Poga)

9. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā” (ziņo A.Streļčs)

10. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Poga)

11. Par Transporta nodaļas vadītāja iecelšanu. (ziņo I.Poga)

12. Par Aglonas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienības Aprūpe mājās adreses maiņu. (ziņo I.Klindžāne)

13. Par aizņēmuma atmaksu. (ziņo V.Lielcepure)

14. Par projekta Nr.LLB-2-266 „Bella Cuisine” aktivitāšu finansēšanu. (ziņo V.Lielcepure)

15. Par dalību projektā. (ziņo I.Ukina)

16. Par 2013.gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo M.Lazdāne)

17. Par iepirkumiem. (ziņo I.Poga)

18. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

18.1. Pabalsti.

18.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

19. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

20. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)

21. Par projektu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”. (ziņo D.Vanags)

22. Par profesionālās izglītības jautājumu Aglonas novadā. (ziņo D.Vanags)

23. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Siera klubs”. (ziņo I.Gražule)

24. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar O.Sipovičas ĢĀP. (ziņo P.Bekišs)

25. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar S.Antonova ĢĀP. (ziņo P.Bekišs)

26. Par Latgales Kultūras centra izdevniecības iesniegumu. (ziņo I.Poga)

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

28. Par deputāta izvirzīšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejā. (ziņo I.Poga)

29. Par Artura Gražuļa dāvinājumu BSAC „Somerseta”. (ziņo I.Klindžāne)

30. Par deputāta I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu. (ziņo I.Reščenko)

31. Par R.Lauskas iesniegumu (19.03.2014., Nr.612). (ziņo V.Dimpers)

32. Par Latvijas Tautas sporta asociācijas vēstuli. (ziņo O.Komars)

33. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)

34. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe