Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes aktualitātes investīciju piesaistē un projektu īstenošanā

2015. gadā turpināsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta”, “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta” īstenošana, kuru rezultātā tiks uzlabota dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāte un pieejamība.

2015. gada aprīlī noslēgsies Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros līdzfinansētais projekts “Veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežu reģionos (“Move for life”). Projekta ietvaros Aglonā izveidota slēpošanas un nūjošanas trase, iegādāts sporta inventārs, rīkoti dažādi sporta pasākumi un akcijas.

Šogad tiks uzsākti un turpināti arī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie projekti :
1. „Tautas tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim”, kura ietvaros plānots iegādāties Latgales novada tautu tērpus 10 puišiem (krekli, bikses, lakatiņi, zeķes un jostas) un 26 meitenēm (blūzes, svārki, vainadziņi, zeķes un jostas).
2. “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā”. Projekta ietvaros Kastuļinas tautas namam tiks iegādāta jauna un mūsdienīga skaņu un gaismu aparatūra (akustiskās sistēmas, aktīvie skatuves monitori, mikšerpultis, CD atskaņotājs, austiņas, radio mikrofoni, dažādi gaismas efekti un cits nepieciešamais inventārs).

2015. gadā sagatavotie un iesniegtie projektu pieteikumi:
1. „4 DABAS ELEMENTI” (Vides aizsardzības fonda aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”, īstenotājs – Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola).
2. „Dabas pasaule mums visapkārt” (Vides aizsardzības fonda aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem, īstenotājs – Aglonas vidusskola).
3. „Radi pats!” (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konkurss „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”).
4. „Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros”( Zivju fonds).
5. „Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā” (Klimata pārmaiņu finanšu instruments).

Plānots iesniegt sekojošus projektus:
1. „Meža dienas 2015” (Meža attīstības fonds).
2. „Valsts autoceļu V762, V636 un P62 krustojuma rekonstrukcija Aglonā”.
3. „Aglonas novada ielu un laukumu rekonstrukcija un Aglonas novada ceļu rekonstrukcija” – tehnisko projektu izstrāde un aktualizācija (SAM 5.6.2. ietvaros, Eiropas Reģionālās attīstības fonds).
4. “Radošo industriju centra izveide Aglonā” – tehniskā projekta aktualizācija (SAM 5.6.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Projektu pieteikumu turpmāka sagatavošana un iesniegšana tiks veikta atbilstoši ES fondu 2014.-2020.g. plānošanas perioda izsludinātajiem projektu konkursiem un pieņemtajiem Aglonas novada domes lēmumiem.

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv