Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes kārtējā sēde 2013.gada 28.augustā


Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2013.gada 28.augustā plkst.11.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par skolu gatavību jaunajam mācību gadam.
2. Par skolēnu pārvadāšanu.
2.1. Par satiksmes autobusu biļešu apmaksu skolēniem.
3. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs.
4. Par Aglonas novada domes izpilddirektora atskaiti par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
5. Par grozījumiem Finanšu komitejas nolikumā.
6. Par jaunās administratīvās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi
7. Par budžeta grozījumiem.
8. Par Valsts kontroles revīzijas konstatējuma saskaņošanu.
9. Par vēlēšanu komisiju.
10. Par Sociālajā, kultūras un izglītības komitejas skatītajiem jautājumiem.
10.1. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katologā
10.2. Par Aglonas Sporta skolu.
10.3. Par A.A. iesniegumu ( 05.08.2013., Nr. 2090)
10.4 Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.V.
10.5 Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.M.
11. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem.
12. Par dzīvokļu jautājumiem.
13. Par amatu savienošanu.
14. Par pašvaldību gatavību euro ieviešanai.
15. Par Jaunaglonas attīrīšanas iekārtām.
16. Par finanšu pārskatu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I. kārta”.
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par D.K. iesniegumu.
17.2. Par R.M. iesniegumu
17.3. Par maketēšanu
17.4. Par Aglonas vidusskolas internāta telpu remondarbiem.
17.5. Par darba aizsardzības speciālista apstiprināšanu.
17.6. Par profesionālās izglītības iestādes turpmāko attīstību.
17.7 Par pašvaldību gatavību eiro ievešanai .
17.8. Par zemes jautājumiem.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe