Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes kārtējā sēde 24. janvārī

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2014.gada 24.janvārī plkst.10.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.
Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par ēdināšanu izglītības iestādēs ( ziņo V.Lielcepure)
3. Par Aglonas novada domes budžetu 2014.gadam. (ziņo V.Lielcepure)
4. Par Aglonas novada domes struktūru (ziņo I.Poga)
5. Par saistošiem noteikumiem „Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par Aglonas novada domes nolikuma „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
7. Par Aglonas novada domes noteikumiem „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par Aglonas Sporta skolas direktora E.Urbanoviča iesniegumu. (ziņo I.Poga)
9. Par SIA „Baltijas Pērle” iesniegumu. (ziņo A.Bartuša)
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
12. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
13. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
13.1. Pabalsti.
13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
14. Par Sociālā, izglītības un kultūras komitejā sagatavotajiem lēmumprojektiem (uz atsevišķām lapām).
15. Par sporta pasākumiem 2014.gadā. (ziņo A.Pupics)
16. Par kultūras pasākumiem 2014.gadā. (ziņo D.Staškeviča)
17. Par iepirkumu komisiju ( ziņo I.Poga)
18. Par grozījumiem skolu nolikumos (Priežmalas pamatskolas, Grāveru pamatskolas, Aglonas vidusskolas, Aglonas PII, Direktoru padomes) (ziņo iestāžu vadītāji)
19. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe