Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes kārtējā sēde 30.07.2013.


Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2013.gada 30.jūlijā plkst.10.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.
Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:
1. Par deputāta maiņu.
2. Par budžeta grozījumiem.
3. Par Aglonas novada domes iestāžu un struktūrvienību nolikumiem.
4. Par Aglonas novada domes izveidotajām komisijām un to nolikumiem:
4.1. administratīvo komisiju,
4.2. iepirkumu komisiju,
4.3. īpašumu atsavināšanas komisiju.
4.4. Par „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” nolikumu
5. Par Aglonas novada domes pārstāvību biedrībās, nodibinājumos.
6. Par Aglonas novada domes kapitālsabiedrībām.
7. Par domes priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu pieņemšanas laikiem.
8. Par grozījumiem štatu sarakstos un vakancēm.
9. Par zemes jautājumiem.
10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
11. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu.
12. Par Saistošajiem notiekumiem Nr. ___ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā” Projekts – noteikumi koku ciršanai, Paskaidrojuma raksts: koku cirsanu arpus meza
13. Par iepirkuma rezultātiem.
14. Par projektiem.
14.1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. § – 18.1.3.1. punktā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada
Grāveru ciema teritorijā”.
14.2. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II.
kārta”.
14.3. Par projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.
14.4. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā. II. kārta”.
14.5. Par darba grupas rezultātiem (apstiprināta 28.06.2013. novada domes sēdē, protokols Nr.13, § 12).
15. Par sociālajiem jautājumiem
15.1. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma grozījumiem.
15.2. Par sociālajiem pabalstiem.
15.3. Dažādi sociālie jautājumi un iesniegumi.
16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.1. Par SIA „Latgales druka”.
16.2. Par pārstāvja delegēšanu Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā.
16.3. Par LPS vēstuli (20.06.2013., Nr. 947).
16.4. Par I.Barkevičas iesniegumu.
16.5. Par GPS.
16.6. Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsēdētājas I.Rečas iesniegumiem (17.07.2013., Nr.1099 un Nr.2000).
16.7. Par Aglonas novada PII iesniegumu.
16.8. Par jaunas administrācijas ēkas un daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iespējām būvniecību.
16.9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
16.10. Par telpu remontu nekustāmajā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.
16.11. Par pirts ēku.
16.12. Par A.Streļča iesniegumu (11.07.2013., Nr. 1067).
16.13. Par D.Zukula iesniegumu (27.06.2013., Nr. 980).
16.14. Par VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu
16.15. Par R.Joksta iesniegumu ( 24.07.2013., Nr. 2035)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe