Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes paveiktais 2016. gadā un plānotais 2017. gada investīciju piesaistes jomā

Aglonas novada dome 2016. gadā ir ieguldījusi līdzekļus turpmākai attīstībai, stiprinot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, sociālo sfēru un izglītību.


2016. gadā tika uzsākts darbs pie 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīciju piesaistes, sagatavojot tehnisko dokumentāciju, projektu iesniegumus, slēdzot sadarbības līgumus.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros izstrādāti būvprojekti pārbūves darbu veikšanai sekojošiem grants ceļiem:

1.1. Autoceļš K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0.000-2.680 km (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts)
1.2. K-29 Butkānu kapi – Lejas Butkāni 0.000-1.010 km (Kastuļinas pagasts).
1.3. S-13 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova 0.000-2.680 km, S-8 Marhleviči – Prusaki 2.000 km -3.450 km (Šķeltovas pagasts).
1.4. A-3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki 0.000-2.820 km, 3.900 km -8.880 km (Aglonas pagasts).
1.5. A-7 Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni 0.000-3.450 km (Aglonas pagasts).
1.6. G-3 Kovaļevo – Mateļi – Raginski 0.000-3.420 km, G-10 Raginski – Raginski 0.000-0.580 km (Grāveru pagasts).

Projekta sagatavošanas stadijā notikušas sanāksmes ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas izmanto šo ceļu infrastruktūru. Maksimāli pieejamais atbalsta apmērs Aglonas pašvaldībai – 900 000,00 EUR jeb 90 %, pašvaldības līdzfinansējumu – 100 000,00 EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem. 2017. gadā paredzēts izsludināt iepirkumu būvdarbu veikšanai un sagatavot projekta iesniegumu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā.

2016. gada vidū sagatavoti iesniegumi projektu priekšatlasei darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.2.2. specifisko atbalsta mērķi (SAM) „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”, kur bija plānota Aglonas bērnudārza, Aglonas centrālās bibliotēkas ēku siltināšanas darbi. 2016. gadā šajā programmā ir atbalstīta projekta ideja par “Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanu”, izstrādāta tehniskā dokumentācija siltināšanas darbiem. 2017. gadā tiks veikts būvdarbu iepirkums un iesniegts projekta pieteikums CFLA.
2017. gadā Aglonas novada bērni un jaunieši varēs iesaistīties dažādās neformālās mācīšanās aktivitātēs. Novada jauniešiem, kas nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā, mācībās tiks sniegta iespēja profilēties, īstenojot individuālu programmu ESF projektā “Proti un Dari”.
Aglonas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) arī 2016 gada vasarā turpināja pozitīvo pieredzi jauniešu nodarbinātībā. Aglonas novada skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem tika sniegta iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, apgūstot darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi. Sadarbība ar NVA tiks turpināta arī 2017. gadā.
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”trešajā atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” iesniegts projekta iesniegums “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur vadošais partneris ir Preiļu novada dome. Šajā projektā ir nepieciešama sadarbība ar uzņēmējiem, kas investēs līdzekļus savā uzņēmumā. Aglonas novadā izveidota sadarbība ar vairāk kā 15 uzņēmējiem, kas parakstījuši apliecinājumu par interesi ar Aglonas novada domi par darba vieta izveidošanu un investīciju piesaisti. Projekta ietvaros tiks veikta:
1. Aglonas novadā esošo ielu un ceļu pārbūve. Ceļi:Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km, Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, Šķeltova-Pildigi-Kriviņi – 0,4 km, Priežmala-Zaharišķi – 0,770, Dunski-Deņeva-Kastuļina – 1, 04 km, Aglonas ciema teritorijā: Daugavpils ielā 7- 150 m2, Broka iela – 0,510 km , Aglonas iela – 0,350 km.
2. “Radošo industriju centra izveide Aglonā”, Somersetas ielā 23, Aglona.

Liels darbs 2016. gadā tika ieguldīts jaunu pārrobežu sadarbības partneru apzināšanā, kopīgu projektu ideju identificēšana un īstenošana kultūras, sporta, sociālās aizsardzības, izglītības, dabas aizsardzības jomās. Sadarbības rezultātā ar ārvalstu partneriem ir iesniegti projektu pieteikumi:
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020:
1. “Ar karali Mindaugu saistīto pilskalnu vēsturisko liecību renesanse 21. gadsimtā Latvijā un Lietuvā/ Karaļa Mindauga ceļš”.
2. “Pirmsskolas vecuma bērnu praktiska izglītošana par dabu, vides aizsardzību un ekoloģiju, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas/ Pirmsskolas izglītība par vides aizsardzību”.
3. “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, ūdens vides uzlabošana un aizsardzība/ Ūdens eko-ceļojums.

Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020:
1. “Alternatīvie pakalpojumi pilnvērtīgām vecumdienām Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā/ Pilnvērtīgas vecumdienas”
2. “Sabiedrības stiprināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana, organizējot kopīgus pārrobežu sporta pasākumus 3 valstīs”.
3. “Pirmsskolas vecuma bērnu atveseļošanas pakalpojumu uzlabošana pārrobežu sadarbībā Latvijas –Baltkrievijas reģionos”.

Aglonas novada dome, piešķirot finansējumu, nodrošināja projektu konkursus novada iedzīvotājiem. 2016. gada 1. jūnijā izsludināja pieteikšanos mazo grantu konkursam iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa komisija atbalstīja biedrības “Mēs Grāveriem” projektu “Mēs par Grāveru kultūras attīstību” (iegādāta jauna atskaņošanas aparatūra).

Atbalstīts iniciatīvas grupas “Rasas pērles” projektu “Vasaras prieks – ūdenī”, iniciatīvas grupas “Kaimiņi” projektu “Veidosim vidi sev apkārt”, iniciatīvas grupas “Ja ne es, kas tad?” projektu “Mēs savas mājas saimnieki”, biedrības “Ilzes krasti” projektu “Informatīvā stenda atjaunošana Priežmalē”. Konkursa kopējais finansējums 2000 EUR.
Aglonas novada dome organizēja arī jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā atbalstīti novada pagastu jauniešu 4 projekti. Konkursa kopējais finansējums 1200 EUR.
Aglonas novada dome katru gadu nodrošina Viduslatgales pārnovadu fondam finansējumu mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi-2016”rīkošanai. Projektu konkursā finansējumu saņēma iniciatīvas grupas “Priežmalas aktīvisti” projektam “Sports Kastuļinas iedzīvotāju priekam”, Šķeltovas pagasta biedrība “Alksniena” projektam “Šķeltovas ciema labiekārtošana”

Aglonas iniciatīvas grupa “Velomīļi” projektam “Aglyunas skoti”

Aglonas radošie jaunieši iesniedza projektu “Informācijas stendu uzstādīšana Aglonā”,

biedrība ”Mēs- Grāveriem” izstrādāja projektu „Tautas nama labiekārtošana”.
Latvijas pašvaldības uzsākušas jaunu tradīciju 3 gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Aglonas novada dome arī iesaistījās projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” īstenošana, kas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2016. gadā. Meža dienu – 2016 devīze bija “Kopā nākotnes mežam!”. Aglonas novadā meža dienu 2016.-2018. aktivitātes plānots īstenot dabas parka “Cirīša ezers” (NATURA 2000) teritorijā, Aglonas ciema atpūtas vietā. 2016. gadā iestādīti košumkrūmi parka teritorijā.


Aglonas novada dome īstenoja projektu “XV Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls “Dziedot dzimu, dziedot augu”, piedaloties Latgales kultūras programmas 2016. projektu konkursā un noorganizējot senioru festivālu Aglonā.


2016. gadā Aglonas novada dome iesaistījusies kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā fonda projektā8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā, kas saistīts ar pieaugušo izglītošanu un apmācību.
2016. gadā Aglonas novada dome iesaistījusies kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā fonda projektā 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” īstenošanā, kur plānots, ka ar 2017. gada 1. februāri darbu Aglonas novadā uzsāk karjeras speciālists.
Sociālajā sfērā 2016. gadā Aglonas novads iesaistījies projektā deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanā. Latgales reģionā 9.2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, kas turpināsies arī turpmākajos gados.
2016. gadā Aglonas novada dome iestājās Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā , kā arī sagatavojusi projekta pieteikumu “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” 9.2.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai”, nodrošinot atbalsta pasākumus 2017.-2019. gadā veselīga dzīvesveida aktivitātēm.
2016. gadā Aglonas novada dome strādāja pie Latgales speciālas ekonomiskās zonas izveides, apzinot iespējamos SEZ uzņēmējus un SEZ teritorijas. 2017. gada uzņēmēji jau var pieteikties nodokļu atvieglojumu piemērošanai saviem uzņēmumiem.

Projektu pieteikumu sagatavošana 2017. gadā notiks atbilstoši apzinātajām prioritātēm attīstības programmā, izsludinātajiem projektu pieteikumu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv