Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes paveiktais 2017. gadā investīciju piesaistes jomā

2017. gadā turpinājās darbs pie 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīciju piesaistes, projektu īstenošanas. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumos tika īstenots viens projekts, uzsākti divi projekti, apstiprināts viens projekts, kura realizācija tiks uzsākta 2018. gadā un viens projekts ir izvērtēšanā. 2017. gadā noticis darbs pie  plānošanas dokumentu izstrādes: apstiprināta “Aglonas novada izglītības attīstības koncepcija 2016. – 2023. gadam”, uzsākta “Aglonas novada pašvaldības stratēģija darbam ar jaunatni 2018. -2022. gadam” izstrāde.


Projekts Nr.2.68 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu, Saviņu un Kalvīša ezeros”. Termiņš 2017. gada 3. marts – 2017. gada jūlijs. Projekta rezultātā Pārtikas un veterināra dienesta un Valsts vides dienesta stingrā uzraudzībā Karašu ezerā (Šķeltovas pagasts) tika ielaisti 2200 līdaku mazuļi, Saviņu ezerā (Grāveru pagasts) – 4100 līdaku mazuļi un Kalvīša ezerā (Grāveru pagasts) – 3000 līdaku mazuļi, kopā 9300 vienvasaras līdaku mazuļi. Projekta kopējās izmaksas 2801.98 EUR (ar PVN), Aglonas novada domes līdzfinansējums ir PVN izmaksas 21 % jeb 486.29 EUR no projekta kopējām izmaksām. Projekts ir realizēts.

 

Projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”. Termiņš  2016. gada 4. oktobris – 2018. gada 3. oktobrim. Kopējās izmaksas 376 175.01 EUR ar PVN. Pirmās kārtas stadiona pārbūves kopējās izmaksas 376 175.01 EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 45 000.00 EUR,  attiecināmās izmaksas 50 000,00 eiro, projekta kopējās izmaksas 60 500.00 EUR (ar PVN), līdzfinansējums 5 000,00 EUR (10%), PVN – 10 500.00 EUR.

2017. gada 16. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja, ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības budžetu 2017. gadam” Aglonas novada domei tika piešķirts finansējums 50 000,00 EUR (ar PVN). Projekta pirmās kārtas rezultātā tiks atjaunots futbola laukums, skrejceliņi un vieglatlētikas sektori. Projekts tiek realizēts.

Projekts Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā”. Termiņš 08.12.2017. – 18.12.2018.  Projekta kopējās izmaksas 1166947.47 EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 867 977.46 EUR,  attiecināmās izmaksas 964 419.40 EUR, līdzfinansējums 96 441.94 EUR (10%), neattiecināmās izmaksas – 44 998.57 EUR. Projekta aktivitātes – grants ceļu pārbūve K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina no 1.10 km līdz  2.75 km (1650 m), K-29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni no 0.00 km līdz 1.010 km  (1010 metri). S-8 Marhleviči – Prusaki grants ceļa garums no 2.57 km līdz  3.45 km (874 metri).  S – 13 Marhileviči – Zabolotki – Aksenova no 0.00 km līdz  2.680 km (2680 metri). A-3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi-Salenieki 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie asfaltētā valsts ceļa) un grants segumu no 0.000 km līdz 2.825 km (2825 metri), tajā skaitā 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie asfaltētā valsts ceļa) un no 3.922 km līdz 6.945 km (3023 m).  Kopā grants segums 5848 m. Projekts tiek realizēts.

Projekts Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 “Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā”. Termiņš 20.12.2017. – 29.10.2018. Projekta kopējās izmaksas 9982.50 EUR, attiecināmās izmaksas 9982.50 EUR, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 8984.25 EUR, līdzfinansējums 998.25 EUR (10%). Projekta rezultātā tiks izveidots koka skulptūru dārzs ar 9 dažādām skulptūrām, soliņš un plāksne grāmatas veidā ar Šķeltovas pagasta ciemu nosaukumiem. Apstiprināts projekts, bet realizēšana vēl nav uzsākta.

Projekts Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000001 “Eko atpūta Aglonas novadā”. Projekts tiek izvērtēts, paredzamais realizēšanas termiņš ir līdz 2018. gada jūlijam. Projekta plānotās kopējās izmaksas pirms iepirkuma veikšanas 15 801,17 EUR ar PVN, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 11752.93 EUR, līdzfinansējums 10%. Plānotās projekta aktivitātes: 5 velonovietņu uzstādīšana Aglonas ciema centrā, atsevišķas velo tūrisma kartes izveidošana ar velo maršrutiem un to aprakstiem (500 gab.)., velosipēdu (divi divvietīgi tandēma velosipēdi, elektrovelosipēdi, pilsētas velosipēdi, tūrisma velosipēdi, pusaudžu velosipēdi)  un to aprīkojuma (ķiveres, vestes, velodatori, pumpji, instrumentu atslēgu komplekti, velo saslēdzēji) iegāde.

Projekts 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”  ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem. 2017. gadā jau notikušas vairākas aktivitātes – Sporta diena Aglonas novada izglītības iestādēs, tai skaitā Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē, sporta svētki “Ar veļiku pa Agluynu”. Aglonas novada seniori, 2017. gada jūlijā piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā uz Vidzemi. 2017. gada augustā projekta ietvaros organizēta kampaņa “Rūpējies par savu veselību!”, kur ģimenes ārsts sniedza informāciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, tika mērīts asinsspiediens, pulss, noteikts glikozes un holesterīna līmenis. Lielu interesi izraisīja arī praktiska nodarbība par veselīgu uzturu, kur klātesošie apguva praktiskas iemaņas ēdienu gatavošanā. Tika uzsākti vairāki nodarbību cikli, kas turpinās arī 2018. gadā – nodarbības ritmiskajās dejās, vingrošanas nodarbības 1.-6. klasēm un pirmsskolas izglītības iestādē, izglītojošas nodarbības 1.-4. klasēm “Veselīga uztura skola”, peldēšanas nodarbības 7.-9. klasēm. 2018. gadā plānotie pasākumi – nometne bērniem, semināri vecākiem un skolu jaunatnei, semināri aktīva dzīvesveida veicināšanai, kampaņa. Projekta ietvaros iegādātas dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, ierīce glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī sportošanas inventārs – bumbas, paklājiņi, nūjas, u.c. Paškontroles ierīces un inventārs tiek izmantots semināru, nodarbību laikā un veselīga dzīvesveida pasākumiem. Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 50296.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta Aglonas novada mājaslapā www.aglona.lv , izvietoti plakāti projekta norises vietās. Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.

Valsts kultūrkapitāla fonda programmās  tika īstenoti šādi projekti:

 Projekts “Aglonas bazilikas Kora skolas dalība Polijas PUERI CANTORES IX nacionālajā kongresā – festivālā”, projekta numurs  2017-1-ZIE-M04012, atbalsta summa  2000, 00 EUR un  projekts “Pianīna iegāde Aglonas bazilikas kora skolai”, projekta numurs 2017-1-MDM-M02033, atbalsta summa 4000,00 EUR.

2017. gadā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tika atbalstīts projekts   Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm (Bez riska)”.

Aglonas novada dome iesaistīsies  iestāžu un organizāciju tīkla izveidē, ar mērķi iesaistīt riska grupas pusaudžus ielu sporta aktivitātēs,  pārrobežu pieredzes apmaiņas organizēšanā, kā arī notiks sporta infrastruktūras uzlabošana: gan publiskās āra sporta infrastruktūras uzlabošana, gan  nepieciešamā sporta inventāra iegāde Aglonas novada izglītības iestādēs.

2017. gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam Aglonas novada dome iesaistījās kā partneris projektā  Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko”, kur plānotas aktivitātes saistībā ar ūdeni – tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem,  āra trenažieru uzstādīšana, ūdens velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens.
2017. gadā īstenotas aktivitātes Aglonas novadā Meža dienu 2016.-2018. ietvaros,  iekārtojot atpūtas vietu pie avota Cirīša ezera krastā – atjaunota parka avota vieta – veikta avota tīrīšana, vāka atjaunošana, laukuma un kāpņu labiekārtošana ar koka ripām, koka solu uzstādīšana. Darbu izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības fonds.

Aglonas pašvaldība 2017. gadā iesaistījās ozolu stādīšanas akcijā par godu Latvijas simtgadei, kas notika visā  Latgales reģionā. 100 ozoli tika iestādīti Aglonā, Šķeltovā, Grāveros,  Priežmalē.

Aglonas novada dome darbojas kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā fonda projektos 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”, 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “’Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa projektā  “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes”.

Aglonas pašvaldība iesaistījusies ESF projektā nr. 9.2.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, kur apzināta esoša situāciju, izstrādāts pakalpojumu sniegšanas plāns un esošās infrastruktūras uzlabošanas plāns.

Aglonas novada dome aktīvi iesaistījusies jauniešu projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var saņemt zinošu speciālistu padomus, apgūt iemaņas apmācībās  un saņemt vērtīgas konsultācijas.

2017. gadā Aglonas novada pašvaldība iesaistījusies kā sadarbības partneris Latgales plānošanas reģiona Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektā Nr. LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open leadership)”.

Aglonas novada dome piešķir līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvām mazo grantu konkursam  “Sabiedrība ar dvēseli” (2000, 00 EUR), kur īstenoti 4 projekti. Biedrība “Neaizmirstule” īstenoja projektu “Seno prasmju mūsdienīgums”, kur tika organizētas 5 seno prasmju skoliņas “Radi pats” nodarbības ar mērķi sniegt zināšanas un prasmes seno amatu pielietošanai mūsdienās. Nodarbības notika sveču gatavošanā, mezglošanā, dekoru ar etnogrāfiskajām zīmēm, latvāņu stabuļu un skalu trauku gatavošanā. Iniciatīvas grupa “Velomīļi” organizēja pasākumu “Ar veļiku pa Aglyunu”, kur piedalījās ap 200 sacensību dalībnieku, brīvprātīgo darbu veica apmēram 30 brīvprātīgie jaunieši un pieaugušie, līdzjutēju, pasākuma apmeklētāju skaits kopumā sasniedza ap 500 cilvēkiem. Iniciatīvas grupa “Mēs Grāveriem” īstenoja projektu “Kultūras pasākumu veicināšana un uzlabošana”, kura ietvaros tika organizēts pasākums Grāveru ciema 280 gadu jubilejai. Pasākuma programma bija ļoti plaša, uzstājās liels pašdarbības kolektīvu skaits, paraugdemonstrējumus sniedza baikeri, naktī tika rīkots uguns šovs, katrs svētku dalībnieks saņēma piemiņas karodziņu  ar svētku logotipu.  Iniciatīvas grupas “Labi visiem” projektu “Ceļa posms no ceļa Aglona – Višķi V762 1.65 km līdz ciematam Meža Daukšti” īstenotāji veica ceļa sakārtošanu un meža takas atpūtas vietu izveidošanu un māksliniecisku aprīkošanu, iesaistot novada iedzīvotājus, tai skaitā bērnus.

Aglonas novada dome ir deleģējusi nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”  Aglonas novada teritorijā rīkot iedzīvotājiem projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” , kur realizēti projekti:

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” – projekts “Daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a pagalma labiekārtošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana bērniem un jauniešiem”. Aglonas novada Aglonas ciema Ciŗīšu ielas 2A iedzīvotāju grupa “Aktīvie kaimiņi” aprīļa mēnesī  iesniedza projektu “Logu nomaiņa kāpņutelpā Cirīšu 2A, Aglona, Aglonas novads”. Iniciatīvu grupa “Aglonas radošie jaunieši” iesniedza projektu “Lielās maskas – visiem un vienmēr!”.  Priežmalas pamatskolas skolēnu vecāku iniciatīvas grupa piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonda” mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2017” un ieguva finansiālo atbalstu projektam  “Priežmalas pamatskolas sporta laukuma atjaunošana”. Aglonas novada dome nodrošina   1200,00 EUR finansējumu jauniešu iniciatīvu konkursa norisei, kur atbalstu guva jauniešu neformālās grupas “Draugi”- projekts “Novada jaunieši – sociālai attīstībai”,  Priežmalas pamatskolas mazpulka projekts “Priežmalas labirints”, Aglonas vidusskolas pašpārvaldes projekts “Jauniešu līdzatbildība un līdzdalība”, jauniešu neformālās grupas “Priežmalas futbolisti” – projekts “Trāpi vārtos”.

Pirmoreiz Aglonas novada teritorijā  tika īstenots “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkurss “LMT Latvijai”, kur iedzīvotāji nobalsoja par sekojošiem projektiem:

1. Pianīna “Kawai K-15E” iegāde Aglonas bazilikas Kora skolai. Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR.

2. Mūsdienīga bibliotēka – mācību informācijas centrs skolā. Aglonas vidusskolas bibliotēka. Piešķirtais finansējums: 1998,00 EUR.

3. Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir starp mums. Sociālās aprūpes centrs “Krastiņi” Piešķirtais finansējums: 690,00 EUR.

4. Tautas velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu 2017”. Biedrība “Neaizmirstule” ar vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupu “Velomīļi”. Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR.

5. Tirgus laukuma izveidošana atpūtas kompleksā “Aglonas Alpi”. Piešķirtais finansējums: 1000,00 EUR.

Projektu pieteikumu sagatavošana 2018. gadā notiks atbilstoši apzinātajām prioritātēm attīstības programmā, izsludinātajiem projektu pieteikumu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

 

Informāciju iesniedza: Anita Podskočija, projektu vadītāja un Ineta Valaine,  Attīstības plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv