Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes paveiktais 2019. gadā projektu īstenošanā un investīciju piesaistes jomā

Kopvērtējumā 2019. gadā tika realizēti astoņi 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda projekti, 2020. gadā turpināsies darbs pie jau uzsākto četrpadsmit  projektu īstenošanas.

2019. gadā Aglonas novada dome turpināja zivju resursu pavairošanu un atražošanu Aglonas novada ezeros.  Zivju fonda apstiprinātā  projekta Nr. 1 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras un Cirīša ezeros” ietvaros Aglonas novada Aglonas pagasta Biešonu ezera zivju resursi papildināti ar 6000 vienvasaras līdaku mazuļiem (piegādātājs SIA “BMLV”). Projekts īstenots daļēji, jo izvēlētais piegādātājs līdz projekta īstenošanas beigām nav varējis nodrošināt projektā plānoto zivju daudzumu (27000 gab.). Projekta kopējās izmaksas ir 1500,00 EUR, Zivju fonda finansējums – 1185,00 EUR, bet Aglonas novada domes līdzfinansējums – 315,00 EUR ( 21 %) no projekta kopējām izmaksām.

2019. gada 3. martā noslēdzās projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”. Projekta mērķis: palielināt lauku iedzīvotāju drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un pievilcīgu, atjaunojot Aglonas sporta centra stadionu. Projekta ietvaros veiktie darbi:
1. pārbūvēts futbola laukums un skrejceļš;
2. stadiona austrumu pusaplī ierīkots lodes grūšanas aplis ar piezemēšanās sektoru un tāllēkšanas bedri ar skrejceliņu;
3. stadiona rietumu pusaplī izveidota marķēta šķēpa mešanas vieta;
4. ierīkots laukuma apgaismojums;
5. ieklāts sintētiskais segums futbola laukumam, skrejceļiem un pusapļiem.

Projekta īstenošanas laiks: 04.10.2016.- 03.03.2019. Būvdarbu izmaksas sastāda 336 689,77 EUR ar PVN, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums- 45 000,00 EUR, attiecināmās izmaksas – 50 000,00 EUR. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtais finansējums 50 000,00 EUR.
Projekts tika realizēts ar biedrības “Preiļu rajona partnerība”, Lauku atbalsta dienesta, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Aglonas novada domes atbalstu.

2019. gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” īstenošana. Projekta ietvaros  veikta  pašvaldības grants autoceļu pārbūve:
1. A–3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki I kārta (Aglonas pagasts),
2. K–2 Dunski – Deņeva – Kastuļina I kārta (Kastuļinas pagasts), K–29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni (Kastuļinas pagasts),
3. S–3 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova (Šķeltovas pagasts), S–8 Marhleviči – Prusaki (Šķeltovas pagasts).

Kopumā veikta pašvaldības grants ceļu pārbūve 12,15 km garumā, rezultātā nodrošinot grants ceļu kvalitātes paaugstināšanos un satiksmes drošības uzlabošanos, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotību Aglonas novada teritorijā. Projekta īstenošanas termiņš  – 20.03.2019.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 009 417,97 EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais ELFLA publiskais finansējums 867 977,46 EUR,  attiecināmās izmaksas 964 419,40 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 96 441,94 EUR (10%), neattiecināmās izmaksas – 44121,54 EUR.

2019. gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros (2.1. 2.2. un 2.3. rīcības) biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludināto un  apstiprināto 3 projektu īstenošana:

1. Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001 “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās aprūpes centrā “Aglona””.  Projekta ietvaros veikta Sociālās aprūpes centra “Aglona” (Salenieki, Aglonas pagasts) divu sanitāro telpu uzlabošana, veicot remontdarbus tualetes telpās, kā arī izremontējot un pielāgojot vannas istabas telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros uzstādīta jauna santehnika ar aprīkojumu. Projekta īstenošanas termiņš – 30.04.2019. Projekta kopējās izmaksas – 8406,84 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 5113,73 EUR, ELFLA publiskais finansējums – 4602,36 EUR un Aglonas novada domes līdzfinansējums – 3804,48 EUR.

2. Nr. 18-03-AL21-A019.2204-000004 “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”.
Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts:
1. Skaņas aparatūra (mikrofoni, statīvi, transporta kastes, USB/CD atskaņotājs, profesionāls transformators, projektors un motorizēts ekrāns)
2. Skatuves aizkari (priekškara specializēts mehānisms, gaismu, sofīšu un kulišu līnijas, manteļsofītes piekares līnija, priekškars, manteļsofīte, sofes, kulise skatuves priekšplānā, fons).
3. Skatītāju krēsli – 250 gab.
Projekta kopējās izmaksas 22 846,96 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 16 595,05 EUR, publiskais finansējums 14 935,55 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums – 7 911,41 EUR.

3. Nr. 18-03-AL21-A019.2205-000001 “Esi aktīvs un radošs Aglonā”.
Projekta ietvaros Aglonas BJBLPC “Strops’’ tika papildināta materiāltehniskā bāze ar inovatīvām galda spēlēm, kinētiskajām smiltīm, LEGO konstruktoriem, IGLU klučiem, mūzikas instrumentiem, televizoru, spēļu konsoli un sēžammaisiem. Sporta zālei tika iegādāti Tatami matrači, trenažieris, hanteles un mūzikas centrs, kā arī brīvprātīgi novadīta nodarbība Jaukto cīņu sportā.
Projekta kopējās izmaksas 13 207,64 EUR, attiecināmās izmaksas 13 207,64 EUR, publiskais finansējums 11 886,87 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 1 320,76 EUR.

2019. gadā turpinājās aktīva projekta Nr.5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” īstenošana.

Projekta ietvaros plānots uzlabot Aglonas novada ceļu infrastruktūru 5,48 km garumā, veicot  pašvaldības ielu un ceļu pārbūves darbus 7 objektos:

 1. S-1 Šķeltova-Pildiģi-Krīviņi 0,000-0,304 km, S-20 Šķeltova-Birztala-Ūdenstornis 0,000-0,096 km (Šķeltovas pagasts) – 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 2. K-8 Priežmala – Zaharišķi 0,030-0,770 km (Kastuļinas pagasts)2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 3. A-3  Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki 0,000-2,820 km, 3,900 km – 8,880 km =7,800 km (II kārta, Aglonas pagasts) - 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 4. K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0,000-2,680 km (II kārta, Kastuļinas pagasts)  – uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums;
 5. Aglonas  iela 0,000-0,350 km Aglonā (Aglonas pagasts) – 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 6. A-43 Leitāni-Aglonas Alpi 0,000-0,460 km (Aglonas pagasts) – 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 7. Laukums Daugavpils ielā 7, Aglonā (Aglonas pagasts) - 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā.

2019. gadā uzsākta Radošo industriju centra būvniecība Aglonā, Somersētas ielā 21/23. Radošo industriju centra izveidošana sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, nodrošinot uzņēmējdarbībai nepieciešamo platību izbūvi.  Paredzēta ēkas infrastruktūras izbūve un laukuma labiekārtošana pie ēkas.

Projekta ietvaros Aglonas novadam plānots piesaistīt kopumā 1 281 439,51 EUR lielas  privātās investīcijas un radīt vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Degradēto teritoriju revitalizācija” 3. pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona  un Alūksnes novada pašvaldībās” ietvaros.

Projekta specifiskais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta vadošais partneris ir Preiļu novada dome, sadarbības partneri Aglonas novada dome un Riebiņu novada dome. Projekta īstenošanas periods  – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.). Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 1735345,17 EUR. Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.

2019. gadā turpinājās projekts 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”. Tas ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem.

2019. gadā tika īstenotas iepriekš uzsāktās aktivitātes – vingrošanas nodarbības 1.-6. klasēm un pirmsskolas izglītības iestādē, peldēšanas nodarbības 7.-9. klasēm, veselības vingrošana, nūjošanas nodarbības, nometne bērniem, Aglonas novada seniori jūlijā piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā pa Austrumlatgali, sporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu”, veselības kampaņas. Aglonas novada iedzīvotājiem tika piedāvātas jaunas aktivitātes – “Draudzīgā skola”, veselības dienas pagastos, akcija pret smēķēšanu, sporta dienas izglītības iestādēs, 2020. gadā projekta ietvaros paredzētās aktivitātes – seminārs par seksuāli reproduktīvo veselību, ģimenes diena, jauno vecāku skola.
Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 01.06.2020.
Projekta kopējās izmaksas – 50 296,00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).
Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas rosināt iedzīvotājus pievērsties aktīvam, veselīgam dzīvesveidam.

2019. gadā, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, tika turpināts darbs pie Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm (Bez riska)” īstenošanas. Aglonas novada dome iesaistījās iestāžu un organizāciju tīkla izveidē, ar mērķi iesaistīt riska grupas pusaudžus ielu sporta aktivitātēs, pārrobežu pieredzes apmaiņas organizēšanā. 2019. gadā tika organizētas apmācībās “Kā strādāt ar riska grupas bērniem un jauniešiem”. Projekta ietvaros tika uzlabota sporta infrastruktūra un iegādāts sporta inventārs Aglonas novada izglītības iestādēm – pārvietojamie basketbola grozi, futbola vārti, basketbola bumbas, volejbola bumbas, florbola inventārs, slidas, slēpju zābaki u.c.
Projekta attiecināmās izmaksas – 7 340,00 EUR, no kurām Aglonas novada domes līdzfinansējums sastāda 1 284,50 EUR.

2019. gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam Aglonas novada dome, kā partneris, turpināja iesaistīties projekta  Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko” īstenošanā, kur plānotās aktivitātes saistītas ar ūdeni – tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem,  āra trenažieru uzstādīšana, ūdens velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens.
Lai uzlabotu vides pieejamību ekotūrismā īpaša vērība pievērsta atbilstošas infrastruktūras izveidošanai. 2018. gada nogalē Aglonas pašvaldība organizēja iepirkuma procedūru aprīkojuma uz ūdens iegādei. 2019. gadā Aglonas novadā iedzīvotāju un tūristu rīcībā tika nodoti 4 ūdens velosipēdi, 3 katamarāni, 7 SUP dēļi, glābšanas vestes, uzstādīti 7 āra trenažieri. 2019. gadā tika iegādāti 2 binokļi un uzstādīts āra teleskops putnu vērošanai.

2019. gadā piedzīvojumu nometni “Dabas pasaule mums visapkārt” Lietuvā rīkoja Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcija, kur piedalījās 4 Aglonas novada bērni, kuri bija labākie skolēni izsludinātajā radošo darbu konkursā.

Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam tika iesniegts projekts “Amatniecība bez robežām (Crafts)”. 2019. gadā projekts tika apstiprināts un šobrīd ir izsludināta iepirkuma procedūra kokamatniecības, šūšanas un adīšanas inventāra iegādei.

Aglonas novada dome pārskata gadā turpināja īstenot projektu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā. 25.05.2018. projekts Nr.2018-01-KA01-046866 “Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”. Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.08.2019. Projektā iesaistījās Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas pedagoģiskie darbinieki. Visas projekta izmaksas 9807,00 EUR apmērā finansē ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+. Kopumā jaunapgūto prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi nodrošināja projekta ilgtspēju un 2019.gadā tika uzrakstīts jauns projekts “Aglonas novada pedagoģiskā personāla jaunu prasmju apgūšana Eiropā”. Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019.-30.09.2020. 2019. gada nogalē skolotāji pilnveidoja vācu valodas prasmes Berlīnē un devās apgūt jaunas mācību metodes Spānijas pilsētā Barselonā.

 2018. gada 1. februārī tika iesniegts projekts Nr.NP.IP-2018/10220 ”To get to know each other and environment” Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības programmā Nordplus. Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2018.- 01.11.2019. Projekta ietvaros 2019. gadā notika 3 apmaiņas vizītes starp Aglonas vidusskolas un Alantas ģimnāzijas (LT) skolēnu grupām un skolotājiem. No 25.-29. martam Aglonas vidusskolā viesojās Alantas ģimnāzijas skolotāji.  Aglonas vidusskolas skolotāji bija sagatavojuši interesantu un aizraujošu darba grafiku katrai vizītes dienai. Kopumā Alantas ģimnāzijas pedagogi ļoti atzinīgi izteicās par organizēto vizīti, viņi ieguva daudz ideju, kuras pielietot savā skolā. No 8.-12. aprīlim Aglonas vidusskolu apmeklēja desmit Alantas ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji (9.-11. klašu skolēni) un 2 skolotāji. Skolēnu vizītes darba kārtību sastādīja Aglonas vidusskolas 8.-11. klašu audzēkņi. Savukārt Aglonas vidusskolas pedagoģiskie darbinieki  apmeklēja Alantas ģimnāziju no 29.04-03.05.
Visas projekta izmaksas 8 050,00 EUR apmērā finansē programma Nordplus.
Aglonas novada dome iesaistījusies projektā “PROTI un DARI!Nr.8.3.3.0/15/I/001. Projekts paredzēts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nestrādā. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā,  Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.Ceturto gadu Aglonas novadā norisinājās Eiropas Sociālā fonda finansētais karjeras attīstības atbalsta projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 2019. gadā  projekta aktivitātēs iesaistījās divas skolas –  Aglonas vidusskola un Priežmalas pamatskola. 2018./2019. mācību gadā, karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā tika apstiprināti un novadīti 16 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta  ietvaros finansēti pasākumi.

2019. gadā noslēdzās Latgales plānošanas reģiona Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-59Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open leadership)” īstenošana.  Aglonas novada dome kā sadarbības partneris iesaistījās projekta ietvaros rīkotajās aktivitātes: starptautiskas konferences, reģionāla līmeņa konferences, darbnīcas, apmācības, individuālas un grupu koučinga sesijas, pieredzes apmaiņas braucieni gan Latvijas mērogā, gan pie vadošā partnera pašvaldībām Lietuvā, LEAN vadības sistēmas apguve.

2019. gadā noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros realizētais projekts  “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!”. Projekta ietvaros izveidota jauniešu brīvprātīgā darba sistēma Aglonas novadā, noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas novadu, kura laikā apmeklēts Jaunatnes multifunkcionālais centrs “Kubs”, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs un Teiču dabas rezervāts.

Projekta ietvaros notikuši trīs praktiskie semināri ar mājaslapas www.brīvprātīgie.lv  vadītāju Intu Teterovski, par Eiropas brīvprātīgo darbu ar Ievu Upesleju (Tukuma jauniešu centrs), par saskarsmi, komunikāciju, laika menedžmentu brīvprātīgajā darbā ar Ilutu Arbidāni.
Organizēts jauniešu forums “Aglonas novada jauniešu brīvprātīgā darba sistēma.”
Izstrādāti un apstiprināti noteikumi “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas Aglonas novadā”, izgatavotas brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņas.
Izgatavoti t-krekli, pildspalvas, nozīmītes, blociņi gan projekta publicitātes nodrošināšanai, gan brīvprātīgā darba veicēju atpazīšanai.

Aglonas novada dome arī 2019. gadā piešķīra budžeta finansējumu (2000,00 EUR) iedzīvotāju iniciatīvām mazo grantu konkursam “Sabiedrība ar dvēseli – 2019”, kopumā tika iesniegti 6 projekti, kurus izvērtējot rezultātā īstenoja 4 projektus:

 1. Iniciatīvas grupa “Šķeltovas jaunieši” iesniedza projektu “Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00)
 2. Biedrības “Ilzes krasti” projekts “Brīvdabas pasākumu norises vietas izveidošana Priežmalas ciematā” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 475,31)
 3. Biedrības “Mēs Grāveriem” projekts “Mans sapņu rotaļu laukums” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00)
 4. Vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Velomīļi” projekts “Velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu”” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00).

Aglonas novada vietējo iniciatīvu grupas un sabiedriskās organizācijas aktīvi piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019”, atbalstīti tika visi 5 iesniegtie projekti:

1. Biedrība “Spēkavots” – “Pašmāju baskāju taka”
2. Biedrība “Mēs-Grāveriem” – “Dekoratīvās dobes ierīkošana un Grāveru ciemata centrālās ielas labiekārtošana”
3. IG “Velomīļi” -  “Ar veļiku pa Aglyunu 2019”
4. Biedrība “Gūda saimineiču biedrība” -  “Maizes stāsts”
5. Aglonas novada biedrība “Neaizmirstules” – “Aktīvi un radoši Aglonā”.

2019. gada nogalē tika sagatavoti un iesniegti sekojošie projektu pieteikumi:

1. “Sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Sociālās aprūpes centrā „Aglona” biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”. Projekta kopējās izmaksas plānotas 12852,62 EUR apmērā (ar PVN),  publiskais finansējums sastāda 9000,00 EUR (90%), pašvaldības līdzfinansējums 1000,00 EUR (10% no projekta attiecināmajām izmaksām) un projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 2852,62 EUR.
2. “Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem Aglonas ciematā ielās” biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa      2.2. rīcībā
“Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”. Projekta kopējās izmaksas 12019,35 EUR (ar PVN), publiskais finansējums 10817,42 EUR (90%), pašvaldības līdzfinansējums 1201,94 EUR (10%).
3.  “Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana” biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.1. rīcībā ”Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakātošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Projekta kopējās izmaksas 19220,82 EUR, publiskais finansējums 17298,73 EUR (90%), plānotais pašvaldības līdzfinansējums 1922,09 EUR (10%).

Investīciju piesaiste un projektu pieteikumu sagatavošana 2020. gadā notiks atbilstoši apzinātajām prioritātēm pašvaldības attīstības programmā, izsludinātajiem projektu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

Attīstības un teritorijas plānošana

 1. Aglonas novada dome 2019. gada 30. aprīļa domes sēdē (protokols Nr.6, 10.§) apstiprināja Aglonas novada attīstības programmu 2019. – 2025. gadam. Ar apstiprināto Aglonas novada attīstības programmu 2019. – 2025. gadam var iepazīties Aglonas novada pašvaldībā (Somersētas ielā 34, Aglonā), pašvaldības darba laikā, pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv sadaļā Novada dome/Attīstības plānošana/Attīstības programma 2019.-2025.  un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11462.

2. Atbilstoši apstiprinātās Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības kārtībai 2019. gadā sagatavots uzraudzības ziņojums.
Aglonas novada dome 2019. gada 28. jūnijā apstiprināja Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam uzraudzības ziņojumu Nr.5 (protokols Nr. 11, 4.§), kas ir noslēdzošais informatīvais dokuments augstāk minētā plānošanas dokumenta izpildes uzraudzībā.
3. 2019. gadā pēc pieprasījuma sagatavotas izziņas “Par atbilstību teritorijas plānojumam” un sniegtas konsultācijas par atļauto/plānoto teritorijas izmatošanu.

Informāciju iesniedza:  Teritorijas plānotāja/projektu vadītāja Lāsma Strole – Krasovska, projektu vadītāja Vita Rivare

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv