Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu 2011.gada 29.augustā plkst.13.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu
  2. Par izmaiņām Aglonas novada domes 2011.gada štatu sarakstos
  3. Par 2011.gada budžeta izpildi
  4. Par ēdināšanas izcenojumiem izglītības iestādēs
  5. Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem
  6. Par līgumiem:

6.1.  Ar LR Zemessardzi

6.2.  Par iepirkumu rezultātiem

  1. Par Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītiem jautājumiem:

7.1. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” saistošie_noteikumi

7.2. Par “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”

7.3.    Par Par Priežmalas pamatskolas direktores A.Guževas iesniegumu par grozījumiem skolas nolikumā

7.4.    Par sociālajiem pabalstiem

7.5.    Par dzīvokļu jautājumiem

  1. Par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”
  2. Par  dzīvokli Somersetas iela 26, Aglona

10.  Par Finanšu nodaļas V.Lielcepures 03.08.2011. iesniegumu par izmaksām BSAC “Somerseta” logu nomaiņai

11.  Par J.Balančenokas iesniegumu (17.08.2011., Nr. 1376) par PII diennakts grupu.

12.  Par SIA  „Sudraba zivtiņa” iesniegumu

13.   Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija

13.1. Par 27.07.2011.g. sēdes Nr.18 lēmumu 3.§ „Par SIA „Riveta”  iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu” atcelšanu

13.2. Par ēku uz zemes gabala ar kadastra Nr.7642 007 0090