Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 2012.gada 29.maijā

Saturs atjaunots: 28.05.2012.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu 2012.gada 29.maijā plkst.11.00  Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersetas iela 34, Aglona)  notiks Aglonas novada domes sēde . Izsludināta šāda dienas kārtība:

Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

Par budžeta izpildi.

Par uzkrājumu veidošanu debitoru prasībām.

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

Par administratīvo lietu izbeigšanu.

Par parādu norakstīšanu.

Par grozījumiem pagasta pārvalžu nolikumos.

Par grozījumiem Rīgas un  visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas nolikumā.

Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību.

10.1. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu.

10.2. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu.

Par zivju nozveju.

11.1. Par lēmuma  atcelšanu.

11.2. Par P.Maļuhina iesniegumu.

11.3. Par J.Sondora  iesniegumu.

11.4. Par V.Vasiļjeva  iesniegumu.

11.5. Par M.Smirnova  iesniegumu.

11.6. Par M.Smirnovas  iesniegumu.

11.7. Par V.Samuilika  iesniegumu.

11.8. Par V.Koņuševska  iesniegumu.

11.9. Par J.Jakunova  iesniegumu.

11.10. Par P.Bekiša  iesniegumu.

11.11. Par E.Beitāna iesniegumu.

11.12. Par I.Valaines iesniegumu.

11.13. Par Ē.Stivriņa  iesniegumu.

11.14. Par V.Stivriņa  iesniegumu.

11.15. Par S.Stivriņas  iesniegumu.

11.16. Par Č.Valaiņa  iesniegumu.

Par sociālajiem jautājumiem.

12.1. Par sociālajiem pabalstiem.

12.2. Par sociālajiem jautājumiem.

Par deputāta V.Krimana iesniegtajiem domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

13.1.  Par 2012.gada 10.maija notikušo kopsapulci ar Cirīsu HES ūdenskratuves, Sekļu, Raudiņas ezera pierobežniekiem, SIA „Cirīšu HES” pārstāvjiem un Aglonas novada domes deputātiem.

13.2.  Par sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011.gadā un plānoto 2012.gadā.

13.3.  Par SAC „Aglona” direktores Mārītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011.g. un plānoto 2012.g.

13.4.  Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu.

13.5.   Par Aglonas novada domes protokolu (2009.gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas novada domes mājaslapā www.aglona.lv

14.1.Par zemes jautājumiem.

15.1.Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.

16. Par dalību projektā.

16.1.par projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”

16.2. “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada kultūras centra struktūrvienībās”

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

17.1. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām.

17.2.  Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§10) par savstarpējiem norēķiniem.

17.3.  Par Aglonas bazilikas Kora skolas iesniegumu (02.05.2012., Nr. 839).

17.4.   Par SIA „Antaris”  iesniegumu (15.03.2012., Nr. 499).

17.5.   Par A.Piļščikovas iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862).

17.6.   Par SIA „Resurs Plus” iesniegumu  (02.05.2012., Nr. 852).

17.7.   Par  IK „Kristal Plus” iesniegumu  (01.03.2012., Nr. 386).

17.8.   Par festivālu „Latgales ērģeļu dienas 2012”.

17.9.   Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Vladimiram Švābem.

17.10. Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā.

17.11.  Par Aglonas BJBLPC „Strops” vadītājas iesniegumu.

17.12.  Par Aglonas PII vadītājas iesniegumu.

17.13.  Par SIA „Last Hope” iesniegumu.

17.14   Par deputāta V.Krimana 18.05.2012.g.  iesniegto 21 iesnieguma ( reģ.Nr. 953- 973)  un 21.05.2012.g. iesniegto 37 iesniegumu ( reģ.Nr. 976-1012) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 “Aglonas novada pašvaldības nolikums” 84.punktu.

17.15. Par deputāta J.Rutka 23.05.2012.g.  iesniegtā iesnieguma Nr. 2012-05-23-ID-02 ( reģ.Nr.1049) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 “Aglonas novada pašvaldības nolikums” 84.punktu.