Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 2013.gada 28.jūnijā

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2013.gada 28.jūnijā plkst.13.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par budžeta izpildi.
 2. SIA „KBLC” prezentācija par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju.
 3. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 4. Par saistošajiem noteikumiem Nr. ___ „Grozījumi Aglonas novada pasvaldības 2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada pašvaldības nolikums” „
 5. Par līgumiem.
 6. Par iepirkuma rezultātiem.
 7. Par sociālajiem jautājumiem.

7.1. Pabalsti.

7.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

 1. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
 2. Par projektiem.
 3. Par zemes jautājumiem.
 4. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

11.1.  Par G.Jaudzemas iesniegumu par nometni.

11.2. Par Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvi Aglonas internātvisdusskolas Padomē.

11.3.Par amatu aprakstiem.

11.4. Par atsaukšanu no atvaļinājuma.

11.5. Par transportu.

11.6. Par N.Platonova iesniegumu.

11.7. Par grozījumiem Aglonas novada dome Finanšu komitejas nolikumā.

11.8. Par grozījumiem Aglonas novada dome Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu

komitejas nolikumā.

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                                           H.Streiķe