Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 2013.gada 30.maijā

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu  Aglonas novada domes sēde tiek sasaukta 2013.gada 30.maijā plkst.13.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtība:

 1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
 2. Par “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanas zīmēm”.
 3. Par “Grozījumiem Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Aglonas novada pašvaldības nolikums””. Grozijumi_pasvaldibas _nolikuma2013   paskaidrojuma_raksts
 4. Par iepirkuma rezultātiem.
 5. Par lēmuma “Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi” atcelšanu.
 6. Par zivju nozveju.
 7. Par zemes jautājumiem.
 8. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
 9. Par sociālajiem pabalstiem un  jautājumiem.
 10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 11. Par Aglonas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu
 12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

12.1. Par O. Komara iesniegumu par nometni.

12.2. Par A. Ruduka iesniegumu.

12.3. Par vēlēšanu komisijas iesniegumu.