Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 2016.gada 30.jūnijā plkst.10:00

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2016.gada 30.jūnijā plkst.10:00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā: 

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
  2.1. Par fiziskas personas D.S. iesniegumu.
  2.2. Par fiziskas personas V. G. iesniegumu.
  2.3. Par fiziskas personas V.L. iesniegumu.
 3. Par Aglonas novada domes 2015.gada publisko pārskatu. (ziņo I.Valaine)
 4. Par 2016.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
 5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. V. (Ziņo D.Kuzņecovs)
 8. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu E. K. (Ziņo D.Kuzņecovs)
 9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu D. P. un I. P. (Ziņo D.Kuzņecovs)
 10. Par biedrības „Latgalieši” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 11. Par SIA „Preiļu slimnīca” sadarbības piedāvājumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar R. J. (ziņo D.Kuzņecovs)
 13. Par nedzīvojamo telpu nomu izglītības un inovāciju centram „LoDe”. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai H.Streiķei. (ziņo D.Kuzņecovs)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                                                                      H.Streiķe