Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 26.04.2013.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde tiek sasaukta 2013.gada 26.aprīlī plkst.13.00, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
 2. Par budžeta izpildi.
 3. Par 2012.gada pārskatu.
 4. Par SIA „Preiļu slimnīca” 2012.gada pārskatu.
 5. Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā”.
 6. Par līgumiem.

6.1. Par savstarpējiem norēķiniem.

6.2. Ar A/s „Rix Technologies”.

6.3. Par grozījumiem līgumā ar Preiļu novada domi par Izglītības pārvaldes funkciju veikšanu un  finansēšanu.

6.4. Par līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „ĶBLC”

 1. Par zivju  nozveju.
 2. Par projektiem.

8.1. Par projektu „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos (MOVE FOR LIFE)”.

8.2. Par projektu  „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām”.

8.3. Par projektu „Sugu, un biotopu saglabāšana, aizsardzība un attīstība Ciriša ezera dabas parkā”.

8.4. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru  pagasta Grāveru ciemā, I kārta”.

8.5. Par  projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”

 1. Par iepirkumiem.

9.1. Par novada domes transporta remontiem paredzēto rezerves daļu iegādes iepirkumu.

9.2.  Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi

2013.gada vasaras sezonā”.

9.3.  Par iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta

Grāveru ciemā  I kārta”.

9.4. Par iepirkumu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”.

 1. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
 2. Par  nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju pārņemšanas komisijas izveidi.
 3. Par zemes jautājumiem.
 4. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

13.1. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013., Nr.409).

13.2. Par z/s „Agnese” iesniegumu.

13.3. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par UAC un Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas „NVO fonds”  projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta realizāciju” (08.04.2013., reģ. Nr.568).

13.4. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa atskaiti par padarīto 2011., 2012.g.”  (08.04.2013., reģ. Nr.549).

13.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada pašvaldības nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu” (28.03.2013., reģ. Nr.506).

13.6.  Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu”) ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.507).

13.7.  Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.11.2012., protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”) ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.508).

13.8.  Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes  priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§ 17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.509).

13.9.   Par deputātu J.Rutka un V.Krimana pieprasījumu (28.03.2013., Nr.503).