Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 27.02.

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu 2013.gada 27.februārī plkst.14.00 (Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās) notiks Aglonas novada domes sēde. Izsludināta šāda dienas kārtība.

Darba kārtībā:

  1. Par budžeta izpildi.
  2. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
  3. Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”.

3.1. Par Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.

3.2. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasifikācijas katalogu.

4. Par piedalīšanos projektos.

4.1. Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas  pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā.

4.2. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā,   II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.

4.3. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” apstiprināšanu un aizņēmumu.

4.4. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.

4.5. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu konkursā.

4.6. Par  projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

5.     Par sadarbības līgumu.

6.   Par savstarpējiem norēķiniem.

7.   Par SIA „KTK mēbeles” nepiegādātajām mēbelēm Priežmalas pamatskolai.

8.   Par zivju nozveju.

9.   Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.

10.  Par zemes jautājumiem.

11.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

11.1. Par G.K. iesniegumu (04.02.2013., Nr.222).

11.2. Par SIA „Neputns” vēstuli (08.02.2013., Nr.243).

11.3. Par dalības maksu  Krāslavas telpu futbola čempionātā.

11.4. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras sezonā”.

11.5. Par iepirkumu „Pārtikas iegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC „Somerseta” 2013./2014.m.g.”.