Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 28.augustā


Domes sēdes sākumā deputātiem tika sniegta informācija par Aglonas novada skolu gatavību jaunajam mācību gadam. 27.augustā pašvaldības vadība tikās ar skolu direktoriem. Ievēlēta skolu direktoru padomes vadītāja Lidija Šatilova un vadītājas vietniece Elfa Islamgarajeva. Diskusijas laikā tika izrunāti aktuālākie mācību procesa, saimnieciskie jautājumi un problēmas. Aglonas novada katrā vispārizglītojošajā skolā būs 1.klase. Vasaras laikā skolās un PII pēc nepieciešamības veikti kosmētiskie remonti.
Deputāti pieņēma zināšanai novada skolēnu pārvadājumu maršruta grafikus 2013./2014. mācību gadā.
Nolemts apmaksāt satiksmes autobusu biļetes Aglonas novada domes pakļautībā esošo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuru dzīvesvietas tuvumā nekursē skolēnu autobuss, kā arī audzēkņiem, kuri pēc mācībām piedalās ārpusstundu pasākumos un radošo pulciņu nodarbībās.
Apspriežot jautājumu par ēdināšanas izmaksām novada izglītības iestādēs, nolemts novirzīt to uz apvienoto Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju, lai lemtu par iespēju apmaksāt pusdienas skolēniem līdz 4.klasei.

Aglonas Sporta skolas direktoram Edgaram Urbanovičam uzdots gatavot dokumentāciju profesionālās izglītības programmu licenču saņemšanai un Sporta skolas akreditācijai.

Pieņemts lēmums veikt grozījumus Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā.

Darba kārtībā pieņemti grozījumi Aglonas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumos 17479 latu apmērā, atlikuma samazinājums 2893,-Ls.
Grozījumi speciālā budžeta ieņēmumos 1000,- Ls no ziedojumu, dāvinājumu palielinājuma Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai.
Grozījumi pamatbudžeta izdevumos 20372 latu apmērā. Pašvaldības līdzekļu atlikums gada beigās samazināts par 2893 latiem, kopā atlikums 5663,- lati.

Izveidota Aglonas novada Vēlēšanu komisija septiņu locekļu sastāvā:
Iveta Trubača, Līga Japiņa, Dzintra Dimpere, Lidija Šatilova, Ruta Giluče, Inese Egle, Elfa Islamgarajeva.

Domes deputāti atlika izskatīšanai apvienotajā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejā jautājumu par grozījumiem pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā, lai izslēgtu amata vienības „Jaunatnes lietu speciālists” un “Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs” no pašvaldības struktūrvienības „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”” un iekļautu abas vienības novada domes administrācijas amatu klasifikācijas katalogā. Nolemts vienības „Jaunatnes lietu speciālists” ietaupītos līdzekļus (alga no š.g. janvāra) novirzīt uz pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.

Sakarā ar to, ka izsludināta darba vakance uz Priežamlas pamatskolas direktora vietu, izveidota vērtēšanas komisija: izpilddirektore – Ineta Poga; deputāte – Lolita Solima; deputāts – Feoktists Pušņakovs; Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs – Pēteris Bekišs; Priežmalas pamatskolas skolotāja Zoja Larionova.

Lai sagatavotu atbildi LR Izglītības un zinātnes ministrijai atbildi par profesionālās izglītības iestādes turpmāko attīstību, izveidota darba grupa 11 cilvēku sastāvā, kurai līdz 10.septembrim jāiesniedz ierosinājumus un priekšlikumus par Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV „Jaunaglona” nākotnes redzējumu un iespējām.

Pieņemts lēmums izdot informatīvo izdevumu „Aglonas novada vēstis” līdz 1500 eksemplāriem latviešu un krievu valodā.

Izskatot finanšu pārskatu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta”, sakarā ar aizdomām par pārkāpumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un pašvaldības domes deputāta noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem, pieņemts lēmums nosūtīt darbību lietas aprakstu KNAB.

Aglonas novada Komunālā dienesta vadītājam V.Dimperam un Aglonas novada būvvaldei līdz 10.septembrim sagatavot priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem Jaunaglonas ciema attīrīšanas iekārtu uzlabošanā. Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas celtas 1979.gadā un šobrīd tās vairs nav izmantojamas.

Tika anulētas ziņas par deklarētām dzīvesvietām. Izskatīti zemes un sociālie jautājumi, pabalstu piešķiršanu.

Ar saistošiem noteikumiem domes deputāti apstiprināja Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafiskās daļas.
Atlikts jautājums par pašvaldības dzīvokļiem. Veicot pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju apsekošanu, konstatēts, ka iedzīvotājiem šos dzīvokļus piešķirt nedrīkst, jo brīvie dzīvokļi neatbilst ekspluatācijas prasībām (ugunsdrošība, santehnika), tajos jāveic remonts. Sakarā ar to, ka dzīvokļu jautājums ir kompleksi sarežģīts, līdzekļi šī gada pašvaldības budžetā tam arī netika paredzēti, domes deputāti nolēma meklēt jaunus risinājumus un iespējas, kā arī uzdeva Aglonas novada domes sociālā diensta speciālistiem sagatavot atbildi LR Tiesībsargam.
Nolemts nepiešķirt finansējumu 500,- latu apmērā līdzdalībai aero foto grāmatas „Latgale” izdošanā.
Pieņemts lēmums veikt Aglonas vidusskolas internāta (Daugavpils ielā 5, Aglonā) telpas remontdarbus. Līdzekļi paredzēti no Aglonas vidusskolas budžeta.

Amatā apstiprināta Aglonas novada domes darba aizsardzības speciāliste Signe Putāne, kuras pienākums būs izveidot, uzturēt atbilstošā kvalitātē darba aizsardzības sistēmu, veikt darba vides iekšējo uzraudzību Aglonas novada pašvaldībā.

Ar domes sēdes protokolu varēs iepazīties www.aglona.lv sadaļā Novada dome/ Sēžu protokoli pēc 4.septembra.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv