Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēdes 2011.gada 28.aprīļa darba kārtība

Saturs atjaunots: 26.04.2011.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2011.gada 28.aprīļa plkst. 9.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:


  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par Aglonas novada domes 2010.gada pārskatu.
  3. Par Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

4.  Par līgumiem:

4.1. Ar SIA “Raēļza”

4.2. Par nedzīvojamo telpu nomu Daugavpils ielā 11, ŠkeltovāS

5. Par iepirkuma rezultātiem

5.1. Par iepirkumu “Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā”,

5.2. Par iepirkumu „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā”

5.3. Par iepirkumu “Alternatīvā sociālā pakalpojuma  mājas aprūpe pilnveidošana”

6.  Par sociāliem pabalstiem.

7.  Par zemes jautājumiem.

8.  Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.

9.  Par projektiem.

9.1. Par projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā.”

9.2. Par Par projektu.„Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana efektīvai bibliotēkas lietotāju apkalpošanai”.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā

11. Par deputātu V.Krimana, D.Vanaga un J.Rutka 15.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-15_ID-04

12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

12.1. Par SIA “Cirīšu HES” paziņojumu.

12.2. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību.

12.3. Par SIA “Auto Īle un Herbst”.

12.4.  Par V.Dimpera iesniegumiem.

12.5. Par M.Kivriņa iesniegumu.

12.6. Par biedrības „Sapņu maģija” dibinātāju iesniegumu.

12.7. Par Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegumu.

12.8. P ar SIA „Aglonas maize” iesniegumu.

12.9.  Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK Michel D”

12.10. Par pabalsta piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

12.11 Par lēmuma izpildi.