Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes vadības, speciālistu un Grāveru pagasta iedzīvotāju sanāksme

  9.novembrī norisinājās Aglonas novada domes vadības, speciālistu un Grāveru pagasta iedzīvotāju   sanāksme.

Darba kārtība:
1.Informācijas sniegšana iedzīvotājiem par Aglonas novada domes darbību, atbildes uz pagasta iedzīvotāju jautājumiem par dažādām tēmām. Sanāksmē piedalījās desmit domes pārstāvji un 30 Grāveru pagasta iedzīvotāji. Sanāksmi vadīja izpilddirektore Ineta Poga.

Sanāksmi atklāja  Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča, kura iepazīstināja  klātesošos iedzīvotājus ar Aglonas novada domes vadību un speciālistiem un  sniedza  informāciju par paveikto Grāveru pagastā kopš 2009.gada.
1. No 2013. gada līdz 2015. gadam tika realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”. Projekta rezultātā Grāveru ciematā ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā jauna notekūdeņu attīrīšanas stacija, jauns urbums, jauns ūdensvads, rekonstruēta vecā pārsūknēšanas stacija un uzbūvēta jauna pārsūknēšanas stacija, uzbūvēta jauna kanalizācijas sistēma, pie kuras  pieslēgta skola, asfaltēta Ezeru iela, ierīkota ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta.
2. Aglonas novada Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas projekts „TURPINI MAINĪTIES!”.
Projekts tika realizēts sadarbībā ar Sorosa Fondu. Iedzīvotājiem bija iespēja apgūt datorkursus, angļu valodu un uzņēmējdarbības pamata kursus, deju nodarbības bērniem, teātra nodarbības, amatnieku darbnīcas, vasaras dienas nometne bērniem.
Pēc projekta noslēguma turpina darboties deju pulciņš pieaugušajiem un bērniem, vokālais ansamblis, teātra pulciņš.
3. Realizēts LAD projekts „Estrādes celtniecība Aglonas novada Grāveru pagastā”. Projekta darbības rezultātā tika izbūvēta brīvdabas estrāde, sakārtota un sakopta vide.
4. „Aglonas novada publisko peldvietu labiekārtošana pie Jazinkas ezera”.  Projekta īstenošanas rezultātā ierīkota atpūtas vieta pie Jazinkas ezera.
5. Grāveru pagasta teritorijā nodibināta nevalstiskā sabiedriskā biedrība „Mēs Grāveriem” un pensionāru un invalīdu biedrība „GR-AVOTI”. Biedrība „Mēs Grāveriem” kopā ar Preiļu partnerību realizēja projektus par estrādes labiekārtošanu, ceļu zīmju uzstādīšanu, deju kolektīva dalībnieku tērpu iegādi, informācijas stendu izgatavošanu un uzstādīšanu Grāveru pagastā.
6. Projekta īstenošanas rezultātā tiek būvēts jauns tilts Akmenieca.
7. Grāveru pagasta pārvalde regulāri piedalās ESF projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”.
8. Grāveru ciema centrā tika uzstādīts un nosvētīts piemineklis karavīriem, kuri gājuši bojā 1812.gada karā.
Restaurēti vecticībnieku baznīcas ieejas vārti, renovēts malkas šķūnis, ierīkots estrādes un pludmales apgaismojums. Grāveru pamatskolā  katru gadu tiek veikts kosmētiskais remonts.
9. 2015. gadā Grāveru pagasta bibliotēka veiksmīgi nokārtojusi akreditāciju.
10. Grāveru KN tika rīkoti dažādi svētku  pasākumi, kā arī diskotēkas.
11. 2014. gadā bija veikti rekonstrukcijas darbi: brāļu kapos Grāveru ciematā par Krievijas Federācijas līdzekļiem, bet 2015. gadā labiekārtošanas darbi bija veikti no Grāveru pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem – stādu un puķu iegāde, kūdras un zemes iegāde.
12. 2015. gadā bija veikts garāžas remonts (jumta remonts, elektrības pieslēgšana, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgšana).
13. Ik  gadu Grāveru pagasta pārvalde ar saviem spēkiem sagatavo malku  pagasta un skolas ēkas apkurei.
Regulāri tiek sakārtota Grāveru ciemata teritorija, Grāveru pagasta kapu teritorija, veikta bīstamo koku zāģēšana kapos.
Tiek nodrošināts transports skolēnu aizvešanai uz skolu, kā arī uz sporta nodarbībām, kas notiek Aglonā, Sporta centrā, 2 reizes nedēļā.

Turpinājumā novada domes izpilddirektore Ineta Poga sniedza informāciju par pašvaldības administratīvajiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, par vienoto klientu apkalpošanas centru Aglonā.
No iedzīvotāju puses tika uzdoti vairāki jautājumi par dažādām tēmām: par ciemata ielu apgaismojumu, par iespēju sniegt palīdzību vientuļajiem pensionāriem, par e-paraksta saņemšanas iespējām, par autobusu maršrutu sarakstu,  par ūdensvada remontu privātīpašumos un iespēju iznomāt nūjošanas nūjas. Novada domes speciālisti atbildēja uz visiem iedzīvotāju jautājumiem.
Lietvedības un komunikācijas nodaļas vadītāja Ingūna Barkeviča informēja, ka Aglonas novada domē no 01.09.2015. ir izveidots jauns klientu apkalpošanas centrs, kurš sevī ietver iespēju saņemt vienotos valsts un pašvaldību e-pakalpojumus. I.Barkeviča stāstīja par e-dokumentiem, par elektronisko parakstu, par portālu www.latvija.lv, par darba laikiem klientu apkalpošanas centrā, kā arī prezentēja e-iespējas, kādas iedzīvotāji var saņemt vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
Attīstības plānotāja Ineta Valaine informē, ka no 2009. gada Grāveru pagastam tika piesaistīti līdzekļi 880 000 eiro apmērā. Turpinājumā I.Valaine prezentē realizētos projektus Grāveru pagastā, kā arī sniedza informāciju par nākotnes iecerēm investīciju piesaistei. I. Valaine skaidroja par ielu apgaismojuma ierīkošanas iespējām Grāveru ciemā: Grāveru ciemam ir izstrādāts tehniskais projekts, bet sakarā ar to, ka ir jauns Būvniecības likums, šis tehniskais projekts neatbilst noteikumiem, ir jāizstrādā  jaunu. Tā kā iela ir asfaltēta, tad praktiski paliek tikai apgaismojuma ierīkošana. Tas ir projekts, ko varētu iesniegt energoefektivitātes programmās, kur var uzstādīt LED apgaismojumu.
Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs Viktors Dimpers skaidroja, kā rīkoties gadījumos, kad pašvaldība nesniedz pakalpojumus, ja iedzīvotājiem ir nepieciešams remonts privātīpašumos.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe aicināja pensionāru biedrību sadarboties ar novada domes plānotājiem projektu rakstīšanā. Domes priekšsēdētāja informēja klātesošos par iespējamo novadu apvienošanos, kas vēl ir tikai procesā, informēja  par bēgļu jautājumu risināšanu, u.c.  Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe pateicās Grāveru pagasta iedzīvotājiem, par atsaucību, ka ir atraduši laiku un atnākuši uz sanāksmi.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv