Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes vadības, speciālistu un Kastuļinas pagasta iedzīvotāju sanāksme

16. novembrī norisinājās Aglonas novada domes vadības, speciālistu un Kastuļinas  pagasta iedzīvotāju sanāksme.

Darba kārtība:
1.Informācijas sniegšana iedzīvotājiem par Aglonas novada domes darbību, atbildes uz pagasta iedzīvotāju jautājumiem par dažādām tēmām.

Sanāksmē piedalījās domes pārstāvji: Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs, Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Osvalds Šatilovs, domes izpilddirektore Ineta Poga, Lietvedības un komunikācijas nodaļas vadītāja Ingūna Barkeviča, attīstības plānotāja Ineta Valaine,  Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs Viktors Dimpers,  Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica, domes darbiniece Inese Rutka un 28 Kastuļinas pagasta iedzīvotāji. Sanāksmi vadīja izpilddirektore Ineta Poga.

Sanāksmi atklāja Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs, kurš iepazīstināja klātesošos iedzīvotājus ar Aglonas novada domes vadību un speciālistiem.

Pārvaldes vadītājs sniedza informāciju par paveikto Kastuļinas pagastā kopš 2009. gada.
1.Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2010. bija – 815 iedzīvotāji, uz 01.01.2015. bija – 796 iedzīvotāji, kas ir par 19 mazāk.
Bezdarbnieku līmenis Kastuļinas pagastā 2014. gadā bija 20%. Lielākie darba devēji Kastuļinas pagastā ir – Aglonas novada dome, VSAC Latgale un zemnieku saimniecības Pakalni, Ilzas, Denevo un Stivriņi.
2. No 2010. līdz 2015. gadam tika realizēti sekojošie projekti:
2010.-2011. gadā tika realizēts projekts ”Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”.
2012. gadā rekonstruēta un asfaltēta Liepājas iela.
2012. gadā, veicinot atpūtas un kultūras pasākumu aktivitātes, tika rekonstruēts tautas nams un 2015. gadā iegādāta jauna mūzikas aparatūra.
Pateicoties biedrībai “Ilzas krasti”, mazo grantu projekta ietvaros sakopts un labiekārtots sporta laukums, iegādātas sporta preces, atjaunots rotaļu laukums pie Priežmalas pamatskolas.
2014. gadā realizēts iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Priežmalas aktīvisti”  projekts, kura ietvaros izremontēta pašvaldības telpa un iegādāts jauns sporta inventārs trenažieru zālei.
2012. gadā papildināti zivju resursi – Lielā Kustaru ezerā un Užuņu ezerā ielaisti līdaku kāpuri. Idaņu ezerā ielaisti zandartu un līdaku kāpuri.
Sadarbībā ar Krievijas Federācijas konsulātu Daugavpilī 2013. gadā atjaunoti 2. Pasaules kara Brāļu kapi, bet labiekārtošanas darbi tiek veikti katru pavasari par Kastuļinas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem (stādītas puķes un stādi).
Priežmalas pamatskolas ēkai tika veikti jumta siltināšanas darbi. Katru vasaru skolas telpās veikts kosmētiskais remonts. Šogad veikts tualešu telpu kapitālais remonts.
2015. gadā bija veikts kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā, kura ir novada īpašums (nomainītas ieejas durvis, nokrāsotas sienas un griesti).
Pagasta pārvalde regulāri piedalās ESF projektā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”.
2015. gadā bibliotēka veiksmīgi nokārtoja akreditāciju.
Šogad nomainītas spiedvada kanalizācijas caurules 342 m garumā.
3. Priežmalē darbojas feldšeru punkts. Sociālajā mājā ir 15 sociālie dzīvokļi. Regulāri tiek sakārtota Priežmalas ciema teritorija, pagasta kapu teritorija.  Kastuļinas pagastā ir 11 kapi.

Turpinājumā novada domes izpilddirektore sniedza informāciju par Kastuļinas pagasta pārvaldes 2015. gada budžetu, kā arī plānoto 2016. gadā.
Attīstības plānotāja Ineta Valaine informēja, ka no 2009. gada Kastuļinas pagastam projektu ietvaros tika piesaistīti līdzekļi 740 000 eiro apmērā. I.Valaine prezentēja realizētos projektus Kastuļinas pagastā, kā arī stāstīja  par nākotnes iecerēm ES Fondu apguvē un investīciju piesaistē.
Lietvedības un komunikācijas nodaļas vadītāja Ingūna Barkeviča informēja, ka Aglonas novada domē no 01.09.2015. ir izveidots jauns klientu apkalpošanas centrs, kas dod iespēju saņemt vienotos valsts un pašvaldību e-pakalpojumus. I.Barkeviča sniedza informāciju par e-dokumentiem, par elektronisko parakstu, par portālu www.latvija.lv, par darba laikiem klientu apkalpošanas centrā u.c., kā arī prezentēja e-iespējas, kādas iedzīvotāji var saņemt vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
No iedzīvotāju puses tika uzdoti vairāki jautājumi par dažādām tēmām: par remontu kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā, par bērnu rotaļu laukumu pie daudzdzīvokļu mājas, par budžetu, par pagasta ceļiem un ielu apgaismojumu.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe atbildēja uz iedzīvotāju iepriekš uzdotajiem jautājumiem, vēršot iedzīvotāju uzmanību, ka viņiem ir iespēja griezties ar jautājumiem pie deputāta Igora Reščenko viņa pieņemšanas laikos Kastuļinas pagasta pārvaldē, kā arī  griezties pie viņas pieņemšanas laikos Kastuļinas pagasta pārvaldē. Domes priekšsēdētāja  aicināja iedzīvotājus sadarboties ar novada domes plānotājiem projektu rakstīšanā. Helēna Streiķe pateicās Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem par sapratni un izrādīto atsaucību.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv