Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada iedzīvotāju ievērībai

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Aglonas novadā. 2014. gada 19. jūnijā notiks Aglonas novada domes Finanšu komitejas sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifa paaugstināšanu.

Pēdējos gados ERAF projektu ietvaros ir veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabošana Aglonā, Grāveros, Šķeltovā un Kastuļinā. Uz šodienu ir uzsākts ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Jaunaglonā. Projektu realizācijā novada dome ir ieguldījusi 15 % no kopējām projekta izmaksām.

Aglonas novada Kastuļinas pagastā  atjaunoti un izbūvēti ūdens ieguves avoti, rekonstruēta lielākā daļa ūdensapgādes sistēmas, nodrošinot kvalitatīvu ūdens padevi visā Priežmalas ciemā, samazinot ūdens zuduma apjomus. Izbūvēts tīrā ūdens rezervuārs ar otrā pacēluma sūkņiem, kas nodrošina stabilu ūdens padevi un ugunsdzēsības prasības ciemā, veikta vecā urbuma tamponāža. Iegādāta autonoma elektrības stacija, paplašināta kanalizācijas sistēma, izbūvēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta Priežmalas ciema Zabludovkas daļā. Izbūvēts jauns ūdensapgādes urbums dziļumā ap 60m, nomainīts ūdensvads  un ierīkots kanalizāciju tīkls Līvānu māju rajonā, apvienots ūdensapgādes tīkls sākot no tautas nama līdz Zabludovkas divstāvu mājai, ūdensvada garums 520m.

Aglonas ciemā projekta aktivitātes uzlabo vides kvalitāti, jo projekta teritorija daļēji  atrodas Natura 2000 teritorijā. Sniegta iespēja iedzīvotājiem saņemt dzeramo ūdeni un pieslēgties pie kanalizācijas tīkliem. Projekta rezultātā  rekonstruēti, izbūvēti  ūdensvada un kanalizācijas (pašteces un spiedvads, KSS) tīkli, kas ļauj ūdenssaimniecības pakalpojumus saņemt Aglonas ciema Jaunciema, Somersetas, Alejas un Lāčplēša ielu iedzīvotājiem. Veikta arī esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.

Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā projekta ietvaros izbūvēts jauns ūdens urbums, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, apkalpes aka, inženierkomunikācijas, veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Grāveru pamatskolas kanalizācijas sistēmas savienotas ar kopējo kanalizācijas tīklu. Grāveru ciema iedzīvotājiem nodrošināta papildus iespēja izmantot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, kā arī novērsti riski, ka neattīrītie notekūdeņi nokļūs apkārtējā vidē un gruntsūdeņos. Jaunā urbuma izbūve nodrošina atbilstošu ūdens ņemšanas vietu, kā rezultātā patērētājiem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve.

Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciemā būvdarbu gaitā atjaunoti ūdensapgādes tīkli ciema teritorijā, kas nodrošinās stabilu ūdens padevi pieslēgtajiem ciema iedzīvotājiem,  kā arī  pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem. Izveidoti ūdensvada sacilpojumi, kas samazinās ūdens zuduma apjomu. Ūdens uzskaites sistēmas uzlabošanai uzstādīti ūdens skaitītāji lielajiem patērētājiem. Paplašināts kanalizācijas tīkls privātmāju sektorā, arī piedāvājot pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem.

Uz doto brīdi Aglonas novadā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir zemāki par pašizmaksu. Aglonas novada domes spēkā esošie ūdenssaimniecības tarifi ir apstiprināti 2012. gada 25.aprīlī, domes sēdes protokols Nr.6, paragrāfs Nr.11. Finanšu nodaļas aprēķinātā un apstiprināšanai piedāvātā tarifa pieaugums pēc faktiskajām izmaksām, salīdzinājumā ar iepriekš apstiprināto tarifu, sasniedza 30%. Izvērtējot iedzīvotāju maksātspēju, 2012. gadā domē tika apstiprināts 10% tarifa pieaugums.   No tarifu apstiprināšanas brīža ir pagājuši divi gadi. Ir aprēķināti jauni tarifi atbilstoši faktiskajām 2013. gada izmaksām. Izmaksu galvenie posteņi ir:

-      ēku, būvju un iekārtu uzturēšana un remonts;

-      patērētā elektroenerģija ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai;

-      darba samaksa un VSAO iemaksas darbiniekiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu;

-      ūdens torņu dezinfekcija;

-      ūdens un notekūdeņu analīžu veikšana;

-      dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem;

-      ēku un būvju nolietojums.

Tarifa aprēķināšanai Pašvaldība izmanto iepriekšējā gada faktiskos izdevumus un faktisko ūdens un notekūdeņu daudzumu. Aprēķinātie  ūdensapgādes tarifi par 1. kub.m – 1.24 eiro, kanalizācijas tarifi – 1.29 eiro par 1 kub.m.

Iedzīvotājiem, kam nav skaitītāja, tarifi aprēķināti no faktiski izlietotā ūdens daudzuma – 6 kub.m. mēnesī 1 iedzīvotājam. 2012. gada 25. aprīlī tarifi uz 1 iedzīvotāju daudzdzīvokļu mājās bija apstiprināti  3.6 kub.m 1 iedzīvotājam (saskaņā ar 2012.gadā pielietoto normatīvu), privātmājās – 5 kub.m.  2014. gadam tarifi aprēķināti no iedzīvotāju faktiski izlietotā ūdens daudzuma – 6 kub.m. 1 iedzīvotājam.

Spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi

 

Komunālie pakalpojumi

Par 1 kub.m.,latos

Par 1 kub.m

eiro

Apstiprināts:

Sēdes protokols

Ūdens pakalpojumi ar skaitītājiem   par 1.kub.m

0.47+0.10

PVN=0.57

0.67+0.14

PVN=0.81

Nr.6 &11.no 25.04.2012

Kanalizācijas pakalpojumi (ja ir ūdensskaitītājs) par 1.kub.m

0.41+0.09

PVN=0.50

0.58+0.12

PVN=0.70

Nr.6 &11.no 25.04.2012

Ūdens un kanalizācijas pakalpojumi ar skaitītājiem par 1.kub.m

0.88+0.19

PVN=1.07

1.25+0.26

PVN=1.51

Nr.6 &11.no 25.04.2012

Ūdens  pakalpojumi no 1 iedzīvotāja daudzdzīvokļu mājās

1.68+0.37 PVN=2.05

2.39+0.50

PVN=2.89

Nr.6 &11.no 25.04.2012

Kanalizācijas pakalpojumi no 1 iedzīvotāja daudzdzīvokļu mājās

1.22+0.27

PVN=1.49

1.74+0.37

PVN=2.11

Nr.6 &11.no 25.04.2012

Ūdens pakalpojumi no 1 iedzīvotāja privātmājās

2.34+0.51

PVN=2.85

3.33+0.70

PVN=4.03

Nr.6 &11.no 25.04.2012

Kanalizācijas pakalpojumi no 1 iedzīvotāja privātmājās

1.70+0.37

PVN=2.07

2.42+0.51

PVN=2.93

Nr.6 &11.no 25.04.2012

Ūdens patēriņš vienam liellopam

0.57+0.13

PVN=0.70

0.81+0.17

PVN=0.98

Nr.6 &11.no 25.04.2012

 

Ūdens pakalpojumu tarifu  plāns pēc projekta aktivizēšanas  EUR ar PVN

Apdzīvotās vietas nosaukums

2013

2014

2015

2016

2017

Aglona

0.81

1.73

1.79

1.86

1.93

Jaunaglona

0.81

1.20

1.29

1.33

1.45

Grāveri

0.81

1.07

1.08

1.10

1.12

Kastuļina

0.81

1.12

1.20

1.27

1.36

Šķeltova

0.81

1.47

1.59

1.69

1.79

vidēji

0.81

1.32

1.39

1.45

1.53

 

Kanalizācijas pakalpojumu tarifu plāns pēc projekta aktivizēšanas  EUR ar PVN

Apdzīvotās vietas nosaukums

2013

2014

2015

2016

2017

Aglona

0.70

1.75

1.82

1.89

1.96

Jaunaglona

0.70

1.26

1.31

1.35

1.48

Grāveri

0.70

1.33

1.47

1.53

1.55

Kastuļina

0.70

1.44

2.03

2.15

2.28

Šķeltova

0.70

1.26

1.13

1.20

1.28

vidēji

0.70

1.41

1.55

1.62

1.71

 

Tarifu plāns pēc projekta aktivizēšanas 2014. gadam

Apdzīvotās vietas nosaukums

Ūdens pakalpojumi ar skaitītājiem   par 1.kub.m.eiro (t.sk. PVN 21%)

Kanalizācijas pakalpojumi (ja ir ūdensskaitītājs) par 1.kub.m.eiro (t.sk. PVN 21%)

Ūdens un kanalizācijas pakalpojumi par 1.kub.m.eiro(t.sk.PVN)

Aglona

1.73

1.75

3.48

Jaunaglona

1.20

1.26

2.46

Grāveri

1.07

1.33

2.40

Kastuļina

1.12

1.44

2.56

Šķeltova

1.47

1.26

2.73

Vidēji pa novadu

1.32

1.41

2.73

 

Ūdens un kanalizācijas tarifu palielinājums

Pakalpojumu nosaukums

Spēkā esošais tarifs (t.sk. PVN 21%)

Piedāvātais tarifs (t.sk. PVN 21%)

Tarifa palielinājums

%

Plānotie tarifi pēc projekta datiem (vidēji pa novadu), t.sk. PVN 21%

Ūdens apgādes pakalpojums ar skaitītājiem (1 kub.m) euro ar PVN

0.81

1.24

53%

1.32

Kanalizācijas pakalpojums ar skaitītājiem(1.kub.m) euro ar PVN

0.70

1.29

84.3%

1.41

Ūdens pakalpojumi uz 1iedzīvotāju daudzdzīvokļu mājās (bez skaitītāja) 6 kub.m

2.89

7.44

157.4 %

Kanalizācijas pakalpojumi  1iedzīvotājām daudzdzīvokļu mājās(bez skaitītājiem) 4.8 kub.m

2.11

6.19

193.3 %

Ūdens pakalpojumi no 1iedzīvotāja privātmājās(bez skaitītāja) 6 kub.m

4.03

7.44

84.6 %

Kanalizācijas pakalpojumi no 1iedzīvotaja privātmājās (bez skaitītājiem) 4.8 kub.m

2.93

6.19

111.3 %

Ūdens pakalpojumi 1.liellopam

0.98

1.86

89.8 %

 

Pēc Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vecākās grāmatvedes Valentīnas Volkovas informācijas

sagatavoja un ievietoja

Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv