Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novadā īstenots projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcības „Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai” projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve” Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts 2016. gada 4. oktobrī.


Projekta mērķis: palielināt lauku iedzīvotāju drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un pievilcīgu, atjaunojot Aglonas sporta centra stadionu.

Projekta īstenošanas laiks: 04.10.2016.- 03.03.2019.

2016. gada 29. jūnijā Aglonas novada dome izsludināja iepirkumu tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai ”Aglonas Sporta centra stadiona pārbūvei”, augustā tika noslēgts līgums ar AS “Komunālprojekts” par stadiona pārbūves būvprojekta izstrādi.

2017. gada 25. janvārī iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu būvdarbiem “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve” un par būvdarbu veicēju konkursa kārtībā tika izvēlēts SIA “Ošukalns”. Tirgus izpētes rezultātā būvuzraudzību stadiona būvniecībai veica SIA “Firma L4”.

Projekta ietvaros tika veikti visi būvniecības projekta pirmajā kārtā plānotie darbi:

1. Futbola laukuma izbūve. Laukuma drenāžas sistēmas ierīkošana, līnijdrenāžas izbūve gar futbola laukuma perimetru, futbola laukuma mākslīgā seguma ieklāšana.
2. Skrejceliņa pārbūve. Pamatnes izveidošana. Asfaltbetona izlīdzinošā pamatslāņa ierīkošana Skrejceliņa mākslīgā seguma ieklāšana.
3. Stadiona austrumu pusaplī ierīkots lodes grūšanas aplis ar piezemēšanās sektoru un tāllēkšanas piezemēšanās bedre ar skrejceliņu (sintētisks segums).
4. Stadiona rietumu pusaplis noklāts ar sintētisko segumu un ierīkots marķēts mešanas sektors.
5. Ierīkots laukuma apgaismojums. Uzstādīti apgaismojuma stabi (8 gab.) un pieslēgti elektrībai.

Būvdarbu izmaksas sastāda 278 256,01 eiro (, PVN- 58 433,76 eiro kopā- 336 689,77 eiro ar PVN), Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums – 45 000.00 eiro, attiecināmās izmaksas – 50 000,00 eiro.

2017. gada 16. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības budžetu 2017. gadam” Aglonas novada domei piešķīra finansējumu 50 000,00 eiro (ar PVN) pašvaldības pasākumam “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”.

Projekts tika realizēts ar biedrības “Preiļu rajona partnerība” http://www.preilupartneriba.lv/, Lauku atbalsta dienesta http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas http://www.varam.gov.lv/ un Aglonas novada domes www.aglona.lv atbalstu.

 

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv