Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada izglītības iestādes iesaistās projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā

Aglonas novada pašvaldība, 2018. gada 22. janvārī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

 • Latvijas pašvaldībām;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumusvispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
 • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
 • naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

 • Aglonas internātvidusskola
 • Aglonas vidusskola
 • Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova)Grāveru pamatskola
 • Priežmalas pamatskola
 • Šķeltovas pamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Priežmalas pamatskolas direktore Sandra Rakova,tālrunis: 29365706, e-pasts: sandra.rakova@aglona.lv

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lvhttps://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, Priežmalas pamatskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv