Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada izglītības iestādes iesaistās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Aglonas novada dome 2017. gada 1. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu   Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Arī 2017./2018.māc.gadā Aglonas novada skolas turpina darbu projektā.

Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Aglonas novada dome
Projekta īstenošanas pamats 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola, Aglonas internātvidusskola, Šķeltovas pamatskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskola

Projektā

neiesaistītās izglītības iestādes

 -

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017. gada 1. marts– 2020. gada 30. decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija

Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga, tālr. 27805820, ineta.poga@aglona.lv
Karjeras konsultants Ināra Ukina, tālr. 26564245, inaraaglona@inbox.lv

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv