Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada izglītības iestādes turpina dalību projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā

Aglonas novada pašvaldība, 2018. gada 22. janvārī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.


Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.
Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.
Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.
Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 37 050 528  eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 31 492 948 eiro un valsts budžeta finansējums – 5 557 580 eiro.

Mērķgrupa

 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).
Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.
 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.
Ko iegūst pedagogi?
Projekta īstenošanas laiks 03.2017. – 12.2022. Pašlaik projekta īstenošanā piedalās divas Aglonas novada izglītības iestādes: Aglonas vidusskola un Priežmalas pamatskola. Izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts, ja ir risks pārtraukt mācības. Galvenās grūtības, ar kurām sastopas izglītojamie, ir mācību darba/izglītības iestādes riski:

·         iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā izglītības posmā;
·         grūtības mācību satura apguvē;
·         zemi mācību sasniegumi;
·         valodas barjera.

Lai palīdzētu izglītojamajiem pārvarēt šos šķēršļus mācību apguvē, tiek sniegts atbalsts – konsultācijas matemātikā, angļu valodā, ķīmijā, latviešu valodā, krievu valodā, fizikā, Latvijas un pasaules vēsturē, literatūrā.
Pastāv arī ekonomiskie riski – nepietiekami finansiālie resursi pamatvajadzību nodrošināšanai, tādēļ skolēniem ar Aglonas novada domes starpniecību ir iespēja saņemt ēdināšanas pakalpojumus – brokastis un vakariņas.
2019./2020. mācību gada I semestrī Aglonas novada izglītības iestādēs tika īstenoti 37 individuālā atbalsta plāni, II semestrī 35 IAP plāni.
2020./2021.mācību gada I semestrī Aglonas vidusskolā īstenoti 28 individuālā atbalsta plāni, Priežmalas pamatskolā 10.

Tāpat, projekta PuMPuRS notika darbnīcas izglītības iestādēs, lai veicinātu pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas pedagogi pilnveidoja zināšanas:

 • klasvadības jautājumos un konfliktsituāciju risināšanā;
 • sadarbībā ar vecākiem;
 • individuālo mācību un audzināšanas plānu izglītojamajiem izstrādē;
 • vienotas un saskaņotas pedagoģiskās darbības īstenošanā izglītības iestādē un novadā;
 • atbalsta sniegšanā izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem).

Vairāk informācijas: https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, Aglonas novada pašvaldības projekta koordinators

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv