Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde aicina pieteikties uz Priežmales feldšeru punkta vadītāja vakanci

Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde aicina pieteikties uz Priežmales feldšeru punkta vadītāja vakanci.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Slodze: 0,5 likme
Vakanto vietu skaits: 1
Darba alga EUR 558,50
Galvenie pienākumi:

 1. Sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumu Kastuļinas pagasta teritorijā divas dienas nedēļā.
 2. Veikt ambulatoro aprūpi un profilaktisko darbu Kastuļinas pagastā, nodrošināt pacientus ar informāciju par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, par medicīnas pakalpojumiem ārstniecības iestādēs, par pakalpojumu izcenojumiem.
 3. Nodrošināt saņemto finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un drošību.
 4. Organizēt medicīnisko aprūpi, tai skaitā nodrošināt iestādi ar medikamentiem, materiāliem, palīglīdzekļiem.
 5. Nodrošināt medicīniskās dokumentācijas lietvedību atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
 6. Sniegt atskaites par materiālo vērtību izlietojumu Nacionālajam veselības dienestam un pašvaldībai.
 7. Ievadīt Nacionālā veselības dienesta vadības informācijas sistēmā ziņas par sniegtajiem pakalpojumiem un veikto aprūpi
 8. Nodrošināt iestādes darbību, budžeta plānošanu sadarbībā ar pagasta pārvaldes vadītāju, ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību izpildi iestādē.

 Prasības pretendentiem:

 1. Izglītība medicīnā, reģistrācija  ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts specialitātē.
 2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valodas prasme.
 3. Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 4. Prasmes darbā ar datoru.
 5. Medicīnas jomas normatīvo aktu pārzināšana.
 6. Sociālās vides izpratne.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: kastulina@aglona.lv , vai pa pastu Kastuļinas pagasta pārvaldei uz adresi: Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685 līdz 2021. gada 29.jūnija plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: .

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, tālrunis: 65324570;

e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un pagasta pārvaldes speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā;
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.