Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja vakance

Aglonas novada dome izsludina pieteikšanos uz vakanci pašvaldības Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja amatam uz nenoteiktu laiku.

 

Prasības kandidātiem 
- augstākā vai vidējā speciālā izglītība, priekšroka speciālistiem ar darba pieredzi komunālā dienesta, struktūrvienības, uzņēmuma, kas sniedz komunālos pakalpojumus;
-komunālās nodaļas kompetences ietvaros prast sagatavot līgumprojektus un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
-spēja organizēt un nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi;
-spēja nodrošināt pašvaldībai piederošo sistēmu efektīvu darbību;
-spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar novada iedzīvotājiem un iestādēm, komunikabilitāte;
-augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;
-labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
-B kategorijas autovadītāja apliecība.

Nodaļas vadītāja vispārīgie pienākumi
-organizēt, vadīt un attīstīt nodaļas darbību;
-organizēt, kontrolēt nodaļas darbinieku pienākumu izpildi;
-izstrādāt nodaļas budžetu, administrēt pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kas piešķirti nodaļai un atbildēt par to racionālu izlietošanu;
-izstrādāt savas kompetences ietvaros saistošos noteikumus, iekšējos normatīvos aktus un lēmuma projektus,
-izstrādāt nepieciešamās specifikācijas pašvaldības iepirkuma procedūru veikšanai;
-nodrošināt novada pašvaldības rīcībā esošo ielu, ietvju, un laukumu uzturēšanu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu, pašvaldības kapsētu teritoriju, zaļās zonas apsaimniekošanu un labiekārtošanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu u.c.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Amata likme: 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1
Atalgojums: 740 eiro pirms nodokļu nomaksas

Pieteikuma dokumenti
Iesniegums un motivācijas vēstule
CV
Izglītības dokumentu kopijas
Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumentu kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).
Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.
Pieteikumus sūtīt pa pastu vai elektroniski padome@aglona.lv , vai iesniegt personīgi Aglonas novada domē līdz 2019. gada 29. novembra plkst. 17.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.