Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novadā noslēdzas projekts biedrības ”Neaizmirstule” atbalstam

Nemanot pagājuši divarpus gadi kopš biedrība „Neaizmirstule”  uzsāka ļoti nozīmīgu projektu  - „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”,  2013.  gada 23.  augustā parakstot līgumu par projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003  „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” īstenošanu.

Biedrība šajā laikā īstenoja aktivitātes, kurās iesaistījās Aglonas un citu novadu iedzīvotāji. Šajos gados kopumā tika īstenotas vairāk kā 50 aktivitātes. Tika organizētas vides sakopšanas talkas, ideju konkursa forumi „Uzdrīksties Aglonā!”, Latgales lauku skolu literāro jaunrades darbu konkursi, konferences, apmācības, tai skaitā gidu apmācības. Agloniešiem iepatikusies nodarbība «Es tev – tu man», ļoti apmeklētas bija radošās darbnīcas, labdarības akciju pasākumi, fotokonkurss “Šī ir mana Aglona”. Biedrības biedri piedalījušies Preiļu NVO aktivitātēs, novada domes, komitejas sēdēs. Aglonieši dibinājuši kontaktus un iepazinuši NVO pieredzi Vidzemē, Kurzemē, Lietuvā. Noslēgti 13 partnerības līgumi ar aktīvām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un Lietuvā. Ir ielikts būtisks pamats turpmākai sadarbībai, kopīgu projektu sagatavošanai un finansējuma piesaistei. Aglonā ar biedrības gādību darbojas resursu punkts jaunajiem vecākiem, kur var par brīvu iznomāt bērniem nepieciešamās lietas. Apkopota informācija par brīvprātīgā darba iespējam, tūrisma maršrutiem Aglonas novadā. 2015. gada augustā notika akcija “Es savam novadam”, kur apkoptas iedzīvotāju domas un ieteikumi novada attīstībai. Tika izstrādāta biedrības stratēģija turpmākajam periodam. Biedrība aktīvi iesaista darbā brīvprātīgos un jaunos biedrus. Biedrība domā par savu paveikto darbu popularizēšanu. Publicitātes veicināšanai regulāri tiek ievietota informācija projekta laikā izveidotajā mājas lapā www.neaizmirstule.lv, katru gadu izdoti biedrības kalendāri un citi prezentācijas materiāli, izdots jaunrades darbu konkursa labāko darbu krājums “Ej un spīdi!”.
Paldies visiem , kas palīdzēja īstenot šo projektu – biedrības vadītājai I. Rečai, valdes locekļiem I. Barkevičai, V. Ondzulei, O. Selickai, biedrības aktīvākajiem biedriem D. Aleksejevai, V. Madelānei, I. Buhtejevai, M. Pušņakovai, L. Kaļānei, E. Smirnovai, V. Kovaļkovai, I. Grigulei, A. Bartušai, brīvprātīgajiem, atbalstītājiem, sadarbības partneriem. Īpaša pateicība Aglonas novada domei par lielu atbalstu aktivitāšu īstenošanā.
Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.
Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.
Projekts tiek īstenots no 2013. gada augusta līdz 2015. gada decembrim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 42686.15 EUR apmērā no kuriem 90% jeb 38417,54 EUR ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4268,62 EUR ir biedrības finansējums.
2015. gada projekta izmaksas ir 18004,23 EUR (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un tai skaitā 10% jeb 1800,42 EUR ir biedrības finansējums.


Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv
Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Informāciju iesniedza:  Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv