Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos bāriņtiesas locekļa amatam (darba vieta – Aglonas novada Grāveru pagasta teritorija)

Aglonas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000065754, aicina pieteikties pretendentus ievēlēšanai Aglonas novada bāriņtiesas locekļa amatā (0,3 likme) uz 5 gadiem.

Pretendēt uz šo amatu vari, ja:
• esi Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis,
• esi sasniedzis 30 gadu vecumu,
• esi ieguvis augstāko izglītību sociālajā darbā, tiesību zinātnē, psiholoģijā, medicīnā vai pedagoģijā,
• Tev ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē,
• proti valsts valodu augstākajā līmenī,
• Tu neesi sodīts par kriminālpārkāpumiem, kā arī neesi pārkāpis bērnu tiesību aizsardzības normas, ko pārbaudīsim Sodu reģistrā.

Par priekšrocību uzskatīsim:
• apgūtu Ministru kabineta noteikumos noteikto mācību programmu,
• darba pieredzi bāriņtiesā vai jurista amatā,
• B kategorijas autovadītāja apliecību.

Tev uzticēsim:
• iespēju aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes, apsekojot personas dzīves vietā,
• sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs,
• iespēju pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

 • veikt darījumu notariālus apliecinājumus “ Bāriņtiesu likuma” 61. pantā paredzētajos gadījumos.Mēs piedāvājam:
  • regulāras un profesionālo kompetenci stiprinošas apmācības,
  • darba samaksu EUR 204,00 mēnesī
  • atbildīgu un dinamisku darbu.
  Gaidām pieteikumu (CV un apliecinājumu par Bāriņtiesas locekļa profesionālās pilnveides programmas apgūšanu (ja ir) ar norādi “Bāriņtiesas loceklis” uz e-pastu padome@aglona.lv līdz 2019. gada 20. augustam.Nedēļas laikā no pieteikuma saņemšanas sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs Bāriņtiesu likumā amatam izvirzītajām prasībām un būs profesionāli vislabāk sagatavoti, lai pēc iespējas ātrāk varētu patstāvīgi uzsākt risināt amata kompetencē esošos uzdevumus.

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.