Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldība pārdod kustamo mantu

Aglonas novada pašvaldība pārdot par brīvu cenu kustamo mantu – vieglo automašīnu Mitsubishi Space Star reģ. nr. EF9387. Pārdošanas cena 350,00- Euro (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi).

Ja piecu darba dienu laikā pēc minēta sludunājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā : Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads,  2015.gada  19.jūnijā plkst. 11.00.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Kustamās mantas –  vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE STAR nosacītā cena ir EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Izsoles solis – EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro 00 centi). EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro 00 centi)   jāieskaita Aglonas novada domes kontā vai kasē,  reģ. Nr. 90000065754,  SEB banka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UNLA0026000130122.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Aglonas novada domes kasē. Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit euro 00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kontā vai jāiemaksā Aglonas novada domes kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā  no 2015.gada 5.jūnija līdz 2015.gada 18.jūnijam darba dienās no plkst. 8.00 – 12. 30  un no plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv.

MS_izsoles_noteikumi

Pieteikums a-m iegādei