Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības ārkārtas sēde

Š.g. 8.augustā tika sasaukta Aglonas novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā izskatīti septiņi jautājumi.

Pamatojoties uz Priežmalas pamatskolas direktores Annas Guževas iesniegumu ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības, domes deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot A.Guževu no amata ar š.g.31.augustu, izmaksājot likumā paredzētās darba atlīdzības izmaksas, kā arī piešķirt papildus atlīdzību – naudas balvu 519,-Ls (pirms nodokļu nomaksas) par ieguldījumu Priežmalas pamatskolas darbībā. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai, kas notiks š.g. 14.augustā, sagatavot Priežmalas pamatskolas direktora vakances konkursa nolikumu. Atlikts jautājums par Direktora vietnieka K.Ivanova iecelšanu Priežmalas pamatskolas direktora vietas izpildītāja amatā.

Domes deputāti nolēma atlikt turpmākai izskatīšanai jautājumu par Aglonas Sporta skolas akreditāciju. Jautājums tiks izskatīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, pieaicinot Sporta skolas direktoru E.Urbanoviču.
Pieņemts lēmums apmaksāt SIA „INTERFIVE” rēķinu par P.V. apbedīšanas izdevumiem, līdzekļus paredzot no pašvaldības struktūrvienības „Sociālā aprūpe”.
Aglonas novada dome neiebilst sertificētās elektronisko mērījumu grupas „Volts” reklāmas plakāta/ banera no 05.08.2013. līdz 31.12.2013. uzstādīšanai Aglonā, Somersetas ielā 34, iepriekš vienojoties ar zemes īpašnieku un nomaksājot nodevu, ko paredz saistošie noteikumi.
Pamatojoties uz Krievijas Federācijas Ģenerālā konsulāta Daugavpilī iesniegumu par ieceri veikt Otrā pasaules kara kapu atjaunošanas darbus, Aglonas novada dome neiebilst II pasaules kara brāļu kapu atjaunošanai Aglonas novada Priežmalas pagastā.

Nolemts slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu A.Broka ielā 9, Aglonā (bijusī katlu mājas telpa) uz 10 gadiem autoservisa izveidei.

Pamatojoties uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 2.pantu un Aglonas novada domes „Nolikuma par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu” 4.2.4. punktu, domes sēdē pieņemts lēmums par rēķinu, aktu pavadzīmju vīzēšanas kārtību Aglonas novada domē, kas paredz:
1. Aglonas novada pašvaldības Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu pārvalžu vadītāji vīzē:
1.1. dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.) saimniecisko izdevumu apmaksai skaidrā naudā līdz LVL 50 mēnesī no pārvaldes kases saskaņā ar apstiprināto budžetu;
1.2. pārvaldes mācību iestādes pārtikas preču pavadzīmes saskaņā ar apstiprināto budžetu;
1.3. visus pārējos Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu pārvalžu izdevumu apmaksas dokumentus pārvalžu vadītāji iesniedz vizēšanai Aglonas novada domes izpilddirektoram.
2. Aglonas novada domes administrācijas iestādēs saskaņā ar apstiprināto budžetu izdevumu dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.) vizē:
2.1. Aglonas vidusskolā – vidusskolas direktors;
2.2. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē – pārtikas preču pavadzīmes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs;
2.3. visu pārējo Aglonas novada domes administrācijas iestāžu, struktūrvienību izdevumu apmaksas dokumentus, veikto darbu aktus šo iestāžu, struktūrvienību vadītāji iesniedz vizēšanai domes izpilddirektoram, ja domes rīkojumos vai lēmumos nav norādīts citādi.
3. Aglonas internātvidusskolā, p/i „SAC „Aglona””, izdevumu dokumentus apmaksai vizē šo iestāžu vadītāji saskaņā ar apstiprināto budžetu un iestādes nolikumu.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv