Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2013.gadā

Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā izlietoti Ls 109753.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu.
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 257 ģimenēm (kopā 771 persona). Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90.

Garantētais minimālais ienākums
Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir trūcīgām personām (ģimenēm). 2013. gadā GMI pabalstam izlietoti Ls 87743. Šo pabalstu saņēma 170 ģimenes (kopā 511 personas).

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm. 2013.gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti Ls 90,00.

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir Aglonas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti Ls 1771, un to saņēmušas 20 ģimenes (kopā 40 personas).

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir maznodrošinātiem pirmklasniekiem. To piešķir naudā (Ls 15) vienu reizi gadā. 2013. gadā šim pabalstam izlietoti Ls 90,00 un to saņēma 6 trūcīgas ģimenes.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 2013.gadā šis pabalsts tika piešķirts 12 ģimenēm, tam izlietojot Ls 2012.

Citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai –
Šiem pabalstiem izlietots 5880 LVL.

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2013.gadā šim pabalstam izlietoti Ls 3200 – 30 ģimenēm par 32 bērniņiem.

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
Šiem pabalstiem 2013. gadā izlietoti Ls 8873. Pabalstus saņēmušas 17 ģimenes.
Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2013. gadā izlietoti Ls 5655, šo pabalstu saņēmušas 12 personas :
• vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – Ls 270 (3 personām);
• vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – Ls 525 (3 personām);
• ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības – Ls 4860 (9 personām).
Pabalstos audžuģimenēm 2013. gadā izlietoti Ls 3218 – 5 ģimenēm .

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
2013.gadā šim pabalstam izlietoti Ls 80–4 personām.

Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi – ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Aglonas novada SAC „Aglona” 2013.gadā tika ievietoti 9 Aglonas novada administratīvajā teritorijā reģistrētie pensionāri.
Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikti 2 novada iedzīvotāji.
2013.gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 15 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Šajās ģimenēs nebija nodrošinātas bērna pamatvajadzības, emocionālais atbalsts, starp ģimenes locekļiem vērojams sociālo prasmju trūkums. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku.
Valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (psihologa pakalpojumi) dzīvesvietā saņēmuši 4 bērni. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (Rasas pērles) saņēmuši 4 bērni.
Ar Sociālā dienesta norīkojumu Aglonas novada psihologa konsultācijas saņēma 6 ģimenes no tiem 5 bērni .
Tika novadītas psihologa konsultācijas dažādām klientu grupām, lai motivētu viņus iegūt jaunas sociālās prasmes.
Aprūpe mājās ir praktisku pakalpojumu komplekss mājās personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, savu pamatvajadzību nodrošināšanai.
Aglonas novada teritorijā pakalpojumu aprūpe mājās saņēma 15 klienti.
Cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībā nodrošināja asistenta pakalpojumu.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Aglonas novadā asistenta pakalpojumus 2013.gadā saņēma 5 personas ar invaliditāti.
Aglonas novada Sociālajam dienestam izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkanā krustu Aglonas, Dagdas un Krāslavas nodaļu. Gada garumā novada trūcīgās ģimenes/personas saņēma pārtikas pakas un humāno palīdzību.
Aglonas novada vientuļie pensionāri un politiski represētās personas šogad saņēma Ziemassvētku dāvanas ( 85 personas par summu Ls 212,50).

A/S „Laima” sadarbībā ar biedrības „Ascendum” bērnu kultūras projektu „Garā pupa” 2013.gada nogalē rīkoja Ziemassvētku labdarības akciju, aicinot apdāvināt tos Latvijas reģionu trūcīgos bērnus, kuru vecāki nevar atļauties nopirkt Ziemassvētku dāvanas. No mūsu novada tika izvēlēti un apdāvināti 30 bērni no trūcīgām ģimenēm.
Novadabezdarbniekitikaiesaistīti ESF projektā “Algotiepagaidusabiedriskiedarbipašvaldībās„ (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001/). 2013.gadāprojektāpiedalījās
270bezdarbnieki, kuriveicasakopšanas un labiekārtošanasdarbusAglonasnovadapagastuteritorijās, palīgdarbussociālajāaprūpē, pirmskolasizglītībasiestādēs, Aglonasnovadaskolās, veicaceļamalāskrūmuciršanu, atkritumusavākšanu, malkas sagatavošanu u.c. fiziskus darbus.

Aglonas novada sociālajā dienestā strādā5 sociālie darbinieki, 1 aprūpētāja. Visiem sociālajiem darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā.
Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes un iemaņas, paaugstinātu savu kvalifikāciju, sociālā dienesta darbinieki gada laikā ir apmeklējuši dažādas konferences, seminārus, apmācības.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Aglonas novada
Sociālā dienesta vadītāja
Ā.Perševica