Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2015.gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas novada administratīvajā teritorijā, nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”.

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Aglonas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Sociālā dienesta nolikums.

Dienests veic sociālo darbu ar:
- personām, ģimenēm un personu grupām;
- personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, pensionāriem;
- sniedz sociālo palīdzību;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
-novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
-nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
-informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Sociālo darbu Aglonas novadā (Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastos) veic 4 sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem un 1 aprūpētāja, visiem darbiniekiem papildus sociālajā likumdošanā noteiktajām funkcijām tiek nodrošināts metodiskais atbalsts: psiholoģiskā atbalsta supervīzijas, semināri un kursi par dažādām tēmām sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā 2015. gadā izlietoti 130 761,47 eiro.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu.
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 195 ģimenēm (kopā 453 personām). Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro.

Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. 2015. gadā GMI pabalstam izlietoti 103 051,00 eiro. Šo pabalstu saņēma 169 ģimenes (kopā 342 personas).

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm. 2015. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti 28,46 eiro.

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 1 671,21 eiro, un to saņēmušas 14 ģimenes (kopā 21 persona).

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro vienu reizi gadā. 2015. gadā šim pabalstam izlietoti 170,72 eiro un to saņēma 8 trūcīgas ģimenes.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 2015. gadā šis pabalsts tika piešķirts 5 ģimenēm, tam izlietojot 1426,31 eiro.

Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2015. gadā izlietoti 6390,00 eiro, šo pabalstu saņēmušas 9 personas :

• vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 384,00 eiro (3 personām);
• vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 749,00 eiro (3 personām);
• ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības – 5 257,00 eiro (9 personām).

Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 5 bērniem 2015. gadā izlietoti 9 796,00 eiro.

Cita veida pabalsti
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2015. gadā šim pabalstam izlietoti 4 268,70 eiro – 30 ģimenēm.

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
2015. gadā šim pabalstam izlietoti 56,92 eiro –2 personām.

Asins donoru materiālais pabalsts
2015. gadā šim pabalstam izlietoti 245,00 eiro–24 personām.

Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2015. gadā šim pabalstam izlietoti 2 800,00 eiro–56 personām.

Apbedīšanas pabalsts
2015. gadā šim pabalstam izlietoti 707,15 eiro–5 personām.

Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai
2015. gadā šim pabalstam izlietoti 150,00 eiro–3 personām.

Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Aglonas novada SAC „Aglona” 2015. gadā tika ievietoti 6 Aglonas novada administratīvajā teritorijā reģistrētie iedzīvotāji.
Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – Dagdas SAC un bāreņu nams „Līkumi” – 2 personas, 2015. gadā izlietoti līdzekļi 4 188,03 eiro  apmērā.
2015. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 3 personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikts viens novada iedzīvotājs.

2015. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 13 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un nelielas pozitīvas izmaiņas. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (Rasas pērles) saņēmuši 2 bērni. Ar Sociālā dienesta norīkojumu Aglonas novada psihologa konsultācijas saņēma 4 ģimenes, no tiem 6 bērni.
Tika novadītas psihologa konsultācijas dažādām klientu grupām, lai motivētu viņus iegūt jaunas sociālās prasmes.
Gadījumos,  kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „aprūpe mājās” tika nodrošināts 18 pensijas vecuma personām.

Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Aglonas novadā asistenta pakalpojumus 2015.gadā saņēma 19 personas ar invaliditāti.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu.  Aglonas novada sociālā dienesta telpās un pagasta pārvaldēs  Aglonas novada trūcīgas ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus. Cieša sadarbība ir ar Viduslatgales pārnovadu fondu. Mūsu novada 6 trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem piedalījās projektā „Pavasara diena gadu baro”. Akcijā „Piepildīt sapni – 2” piedalījās 4 Aglonas novada bērni ar īpašām vajadzībām. Uzņēmēji un vienkārši līdzcilvēki ar labām sirdīm ziedoja gan konkrētas bērnu izvēlētas mantas, gan naudu, par ko šīs mantas iegādāties. Tika iegādāti portatīvie datori, velosipēdi, mobilie telefoni.

Aglonas novada vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki saņēma Ziemassvētku dāvanas (no Aglonas novada pašvaldības un Latvijas Sarkanā krusta) – 88 personas. Patīkami, ka šajā pasākumā jau vairākus gadus iesaistās novada izglītības iestādes un Aglonas BJBLPC „Strops”.

Sadarbībā ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2015. gadā pasākumā piedalījās 68 bezdarbnieki.

Informāciju iesniedza:  Ārija Perševica, Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv