Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2016.gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests.


Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Aglonas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Sociālā dienesta nolikums.

Dienests veic sociālo darbu ar:
- personām, ģimenēm un personu grupām;
- personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, pensionāriem;
- sniedz sociālu palīdzību;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
-novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
-nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
-informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Sociālo darbu Aglonas novadā (Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastos) veic 4 sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem un 1 aprūpētāja, visiem darbiniekiem papildus sociālajā likumdošanā noteiktajām funkcijām tiek nodrošināts metodiskais atbalsts: semināri un kursi par dažādām tēmām sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā 2016. gadā izlietoti 114745,56 eiro.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu. Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 219 ģimenēm (kopā 491 personām). Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro.

Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. 2016. gadā GMI pabalstam izlietoti 80875,77 eiro. Šo pabalstu saņēma 157 ģimenes (kopā 299 personas).

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm. 2016. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti 2400 eiro.

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/ maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 1497,61 eiro, un to saņēmušas 10 ģimenes.

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro vienu reizi gadā. 2016. gadā šim pabalstam izlietoti 85,36 eiro un to saņēma 4 trūcīgas ģimenes.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 2016. gadā šis pabalsts tika piešķirts 2ģimenēm, tam izlietojot 284,58 eiro.

Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2016. gadā izlietoti 5044,11 eiro, šo pabalstu saņēmušas 10 personas. Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 4 bērniem 2016. gadā izlietoti 6135,83 eiro.

Cita veida pabalsti

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2016. gadā šim pabalstam izlietoti 3557,25 eiro – 25 ģimenēm. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 2016. gadā šim pabalstam izlietoti 56,92 eiro–2 personām.

Asins donoru materiālais pabalsts
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 371,00 eiro–31 persona.

Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 3150,00 eiro–63 personām.

Apbedīšanas pabalsts
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 941,59 eiro–7 personām.

Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 50,00 eiro–1 persona.

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā: 2016. gadā izlietoti 7543,04 eiro.

Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Aglonas novada SAC „Aglona” 2016. gadā tika ievietoti 10 Aglonas novada administratīvajā teritorijā reģistrētie iedzīvotāji.
Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – Dagdas SAC 1 personai, 2016. gadā izlietoti līdzekļi 2752,50 eiro.
2016. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 4 personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā uzņemti rindā trīs novada iedzīvotāji.
2016. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 9 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un nelielas pozitīvas izmaiņas. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (Rasas pērles) saņēmuši 2 bērni. Ar Sociālā dienesta norīkojumu Aglonas novada psihologa konsultācijas saņēma 2 bērni .
Tika novadītas psihologa konsultācijas dažādām klientu grupām, lai motivētu viņus iegūt jaunas sociālās prasmes.
Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums “aprūpe mājās” tika nodrošināts 15 pensijas vecuma personām.

Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Aglonas novadā asistenta pakalpojumus 2016. gadā saņēma 23 personas ar invaliditāti.

Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Aglonas novada trūcīgas ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus un skolas piederumu komplektus – Aglonas novada sociālā dienesta telpās un pagasta pārvaldēs. Cieša sadarbība ir ar Viduslatgales pārnovadu fondu. Mūsu novada 6 trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem piedalījās projektā „Pavasara diena gadu baro”. Akcijā „Piepildīt sapni – 3” piedalījās 2 Aglonas novada bērni ar īpašām vajadzībām. Uzņēmēji un vienkārši līdzcilvēki ar labām sirdīm ziedoja gan konkrētas bērnu izvēlētas mantas, gan naudu, par ko šīs mantas iegādāties. Tika iegādāti portatīvie datori, velosipēdi, mobilie telefoni.

Aglonas novada Sociālais dienests piedalījās labdarības projektā „Laimas namiņš”, kur bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņēma Ziemassvētku dāvanas.

Aglonas novada  vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki  saņēma  Ziemassvētku dāvanas (no Aglonas novada pašvaldības, Viduslatgales pārnovadu fonda un Latvijas Sarkanā krusta.

Sadarbībā ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2016. gadā pasākumā piedalījās127 bezdarbnieki.

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv