Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2017. gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”.


Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Aglonas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Sociālā dienesta nolikums.

Dienests veic sociālo darbu ar:
- personām, ģimenēm un personu grupām;
- personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, pensionāriem;
- sniedz sociālu palīdzību;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
- novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
- informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Sociālo darbu  Aglonas novadā (Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastos) veic  4 sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem un 1 aprūpētāja, visiem darbiniekiem papildus sociālajā likumdošanā noteiktajām funkcijām tiek nodrošināts metodiskais atbalsts: semināri un kursi par dažādām tēmām sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālā atbalsta pasākumiem 2017. gadā izlietoti 100412,49 eiro.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu.
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 223 ģimenēm. Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro.
Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. 2017. gadā GMI pabalstam izlietoti 67784,29 eiro. Šo pabalstu saņēma 146 ģimenes (kopā 258 personas).
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts  trūcīgām ģimenēm. 2017. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti 3100 eiro.
Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir  Aglonas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/ maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 1180,68 eiro, un to saņēma 10 ģimenes.
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro  vienu reizi gadā. 2017. gadā šim pabalstam izlietoti 85,36 eiro un to saņēma  4  trūcīgas ģimenes.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.  2017. gadā šis pabalsts tika piešķirts 7 ģimenēm, tam izlietojot 996,03 eiro.
Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2017. gadā izlietoti 5073,33 eiro, šo pabalstu saņēmušas 7 personas.
Pabalstos par audžuģimenēs  ievietotajiem 3 bērniem 2017. gadā izlietoti 4745,16 eiro.
Cita veida pabalsti:
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2017. gadā šim pabalstam izlietoti 2449,77 eiro – 15 ģimenēm.
Asins donoru materiālais pabalsts
2017. gadā šim pabalstam izlietoti 287,00 eiro – 25 personām.
Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2017. gadā šim pabalstam izlietoti  2800,00 eiro – 56 personām.
 Apbedīšanas pabalsts
2017. gadā šim pabalstam izlietoti 720,51 eiro – 5 personām.
Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai
2017. gadā šim pabalstam izlietoti 40,00 eiro – 1 personai.
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā. 2017. gadā   izlietoti 8217,83 eiro.

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Aglonas novada  SAC „Aglona” 2017. gadā tika ievietoti 10 Aglonas novada  administratīvajā teritorijā  reģistrētie iedzīvotāji.
Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – Dagdas SAC 1 personai,  2017. gadā izlietoti līdzekļi 2932,53 eiro.
2017. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 3 personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā uzņemti rindā trīs novada iedzīvotāji.
2017. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 8 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un nelielas pozitīvas izmaiņas. Sociālais darbinieks  ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku.
Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „aprūpe mājās” tika nodrošināts 11 pensijas vecuma personām.

Cilvēkiem ar invaliditāti tiek  nodrošināti asistenta pakalpojumi.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Aglonas novadā  asistenta pakalpojumus 2017. gadā saņēma 25 personas ar invaliditāti.

Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Aglonas  novada trūcīgas ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus un skolas piederumu komplektus -  Aglonas novada sociālā dienesta telpās un pagasta pārvaldēs.

Cieša sadarbība ir ar Nodibinājumu “”Viduslatgales pārnovadu fonds”. Mūsu novada 6 trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem piedalījās projektā „Pavasara diena gadu baro”. Akcijā „Piepildīt sapni – 3”  piedalījās 2 Aglonas novada bērni ar īpašām vajadzībām. Uzņēmēji un vienkārši līdzcilvēki ar labām sirdīm ziedoja gan konkrētas bērnu izvēlētas mantas, gan naudu, par ko šīs mantas iegādāties. Tika iegādāti portatīvie datori, velosipēdi, mobilie telefoni.

Aglonas Kultūras centrs 2017. gada beigās  organizēja labdarības akciju  „Atver sirdi un dvēseli”, kura  laikā tika vākti ziedojumi Aglonas  novada trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm ar bērniem.

Labdarības  fonds ”Gloria Patri” sadarbībā ar Aglonas novada Sociālo dienestu īstenoja projektu, piegādājot Aglonas novada maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu, nepilnām (kur zaudēts viens no apgādniekiem) ģimenēm mazlietotus datorus, kurās ir skolas vecuma bērni. Datorus varēja saņemt ģimenes, kurām mājās nav datora (vai ir, bet ļoti vecs) ģimenes materiālā stāvokļa dēļ. Mazlietotus datorus saņēma kopumā 23 ģimenes. Saņemtie datori paredzēti lietošanai ģimenēs esošo bērnu un jauniešu izglītošanai, attīstībai, kā arī ir noderīgi mācību procesa nodrošināšanai skolā. Ģimenes ar fondu „Gloria Patri” noslēdza līgumu, kas aizliedz datoru pārdošanu, dāvināšanu vai nodošanu trešajai personai.
Aglonas novada  vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki  saņēma  Ziemassvētku dāvanas no Aglonas novada pašvaldības un Latvijas Sarkanā krusta.
Sadarbībā ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2017. gadā pasākumā piedalījās 172 bezdarbnieki.

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv