Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2018. gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”.


Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Aglonas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Sociālā dienesta nolikums.

Dienests veic sociālo darbu ar:
- personām, ģimenēm un personu grupām;
- personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, pensionāriem;
- sniedz sociālu palīdzību;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
- novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
- informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Sociālo darbu  Aglonas novadā (Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastos) veic  4 sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem un 1 aprūpētāja, visiem darbiniekiem papildus sociālajā likumdošanā noteiktajām funkcijām tiek nodrošināts metodiskais atbalsts: semināri un kursi par dažādām tēmām sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 190 ģimenēm. Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro. Pārskata gadā maznodrošināta personas (ģimenes) statuss bija noteikts 10 ģimenēm. Par maznodrošinātu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 150,00 eiro.
Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. 2018. gadā GMI pabalstam izlietoti 57329,76 eiro. Šo pabalstu saņēma 113 ģimenes.
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts  trūcīgām ģimenēm. 2018. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti 2150 eiro.
Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir  Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 443,75 eiro.
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro  vienu reizi gadā. 2018. gadā šim pabalstam izlietoti 21,34 eiro un to saņēma  viena  trūcīga ģimene.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijās
Līdz 500,00 eiro, tiek piešķirts neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.  2018. gadā izlietoti 3250 eiro.
Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2018. gadā izlietoti 4893,72 eiro, šo pabalstu saņēmušas 8 personas.
Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 3 bērniem 2018. gadā izlietoti 6956,81 eiro.
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2018. gadā šim pabalstam izlietoti 6000 eiro – 20 ģimenēm.
Asins donoru materiālais pabalsts
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 385 eiro – 32 personas.
Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2018. gadā šim pabalstam izlietoti  3250 eiro – 65 personām.
 Apbedīšanas pabalsts
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 335 eiro.
Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 93,63 eiro.
Pabalsts medikamentu daļējai apmaksai
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 231,65 eiro.
Pabalsts represētām personām
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 600,00 eiro.
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā. 2018. gadā  izlietoti 9275,20 eiro.

Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – Dagdas SAC 1 personai,  2018. gadā izlietoti līdzekļi 3262,38 eiro.
2018. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 2 personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2018. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 7 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un nelielas pozitīvas izmaiņas. Sociālais darbinieks  ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku.
Gadījumos kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „aprūpe mājās” tika nodrošināts 11 pensijas vecuma personām.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek  nodrošināti asistenta pakalpojumi.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Aglonas novadā  asistenta pakalpojumus 2018. gadā saņēma 30 personas ar invaliditāti.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Aglonas  novada trūcīgas ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus un skolas piederumu komplektus -  Aglonas novada sociālā dienesta telpās un pagasta pārvaldēs.
Aglonas novada  vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki  saņēma  Ziemassvētku dāvanas no Aglonas novada pašvaldības un Latvijas Sarkanā krusta.
Sadarbībā ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2018. gadā pasākumā piedalījās 144 bezdarbnieki.
2018. gadā Sociālais dienests veica ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumu 1.grupas invalīdiem īpašas kopšanas nepieciešamībai, un tādi tika sniegti 31 personai.
Aglonas novada  SAC „Aglona” 2018. gadā tika ievietoti 8 Aglonas novada  administratīvajā teritorijā  reģistrētie iedzīvotāji.
SAC „Aglona” ir iestāde, kura sniedz  ilgstošu veselības un sociālo aprūpi un rehabilitāciju cilvēkiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Personas  uzturēšanās  mēneša maksa 414,00 EUR.
Nodrošina klientus ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām ierīcēm un inventāru.  2018. gadā Centrā dzīvojošajiem klientiem tika iegādātas jaunas mēbeles – 5 gultas ar matračiem, 4 nakts skapīši un mīkstais inventārs (spilveni, dvieļi, palagi, spilvendrānas, pārvalki, segas un klientiem apģērbs atbilstoši sezonai, kā arī  higiēnas līdzekļi un autiņbiksītes. Klientu istabiņām iegādāti jauni aizkari un iegādāti aizslietņi, lai nodrošinātu  klientu intimitāti higiēnas pasākumu veikšanas laikā.
Nodrošina racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli. Klientu ēdienkarte tiek sastādīta atbilstoši uztura normām, klientu racionālai un veselības stāvoklim atbilstošai ēdināšanai. Piegādātie produkti atbilst kvalitātes prasībām, uz tiem ir EKO marķējums.
Centra klientiem visu diennakti tiek nodrošināta atbilstoša veselības un sociālā  aprūpe.
Nodrošina klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem
Organizēti kultūras un atpūtas pasākumi: Valsts svētki, Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētku pasākums,  klientu dzimšanas dienu svinības. Svētkos mūs iepriecināja   pašdarbnieku kolektīvi. Tika apmeklēti senioru pasākumi Aglonas kultūras namā,  organizēta ekskursija pa Latgali. Piedalījās pasākumā Maizes muzejā. Baudīja koncertu Latgales vēstniecība GORS.
Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem.
Klienti tika iesaistīti dažādos nodarbinātības pasākumos – centra teritorijas sakopšana, kapsētas sakopšana, saimnieciskie darbi, galda klāšana, istabu uzkopšana, personīgo mantu mazgāšana, telpu dekorēšana.
Iestādes ikgadējās pārbaudes veic: Valsts veselības inspekcija, PVD (pārtikas veterinārais dienests), Ugunsdrošības inspekcija, Darba inspekcija.

Informāciju iesniedza:  Ārija Perševica, Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv