Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2019. gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests.

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Aglonas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Sociālā dienesta nolikums.
Dienests veic sociālo darbu ar:
- personām, ģimenēm un personu grupām;
- personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, pensionāriem;
- sniedz sociālu palīdzību;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
- novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
- informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Sociālo darbu  Aglonas novadā (Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastos) veic  4 sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem un 1 aprūpētāja, visiem darbiniekiem papildus sociālajā likumdošanā noteiktajām funkcijām tiek nodrošināts metodiskais atbalsts: semināri un kursi par dažādām tēmām sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.
Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 121 ģimenei. Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro. Pārskata gadā maznodrošināta personas (ģimenes) statuss bija noteikts 7 ģimenēm. Par maznodrošinātu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 150,00 eiro.
Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. 2019. gadā GMI pabalstam izlietoti 43968,69 eiro. Šo pabalstu saņēma 94 ģimenes.
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts  trūcīgām ģimenēm. 2019.gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti 2600 eiro.
Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir  Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 129,76 eiro.
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro  vienu reizi gadā. 2019. gadā šim pabalstam izlietoti 64,02 eiro un to saņēma  divas  trūcīgas ģimenes.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijās
Līdz 500,00 eiro, tiek piešķirts neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.  2019. gadā izlietoti 270,00 eiro.
Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2019. gadā izlietoti 4681,41 eiro, šo pabalstu saņēmušas 7 personas.
Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 4 bērniem 2019. gadā izlietoti 4709,11 eiro.
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2019.gadā šim pabalstam izlietoti 6300 eiro – 20 ģimenēm.
Asins donoru materiālais pabalsts
2019. gadā šim pabalstam izlietoti 350 eiro – 47 personas.
Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2019.gadā šim pabalstam izlietoti  3250 eiro – 65 personām.
Apbedīšanas pabalsts
2019.gadā šim pabalstam izlietoti 550 eiro.
Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai un medikamentu daļējai atmaksai
2019. gadā šim pabalstam izlietoti 569 eiro.
Pabalsts represētām personām
2019.gadā šim pabalstam izlietoti 200,00 eiro.
Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Dagdas SAC 1 personai,  2019. gadā izlietoti līdzekļi 3521,00 eiro.
2019. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 3 personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2019. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 6 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un nelielas pozitīvas izmaiņas. Sociālais darbinieks  ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku.
Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „aprūpe mājās” tika nodrošināts 8 pensijas vecuma personām.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek  nodrošināti asistenta pakalpojumi.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Aglonas novadā  asistenta pakalpojumus 2019. gadā saņēma 32 personas ar invaliditāti.
Sadarbībā ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2019. gadā pasākumā piedalījās 108 bezdarbnieki.
2019. gadā Sociālais dienests veica ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumu 1. grupas invalīdiem īpašas kopšanas nepieciešamībai, un tādi tika sniegti 25 personām.
Aglonas novada  SAC „Aglona” 2019. gadā tika ievietoti 9 Aglonas novada  administratīvajā teritorijā  reģistrētie iedzīvotāji.
Aglonas novada Sociālais dienests sadarbojas ar Probācijas dienestu, policiju, bāriņtiesu un citām iestādēm.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Aglonas  novada trūcīgas ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus un skolas piederumu komplektus -  Aglonas novada sociālā dienesta telpās un pagasta pārvaldēs. Aglonas novada trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes, aizbildņu ģimenes un audžuģimenes saņēma  humāno palīdzību (lietots apģērbs, apavi).
Sociālie darbinieki  divreiz gadā apsekoja  Aglonas novadā dzīvojošus 43 vientuļos pensionārus.
Vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki  saņēma  Ziemassvētku dāvanas no Aglonas novada pašvaldības, Latvijas Sarkanā krusta un no Īrijā un Lielbritānijā dzīvojošiem tautiešiem.

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv