Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2020. gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”.

Dienests veic sociālo darbu ar:
- personām, ģimenēm un personu grupām;
- personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, pensionāriem;
- sniedz sociālu palīdzību;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
- novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
- informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.  

Sociālā palīdzība
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 124 ģimenēm. Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro. Pārskata gadā maznodrošināta personas (ģimenes) statuss bija noteikts 16 ģimenēm. Par maznodrošinātu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 150,00 eiro.

Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. 2020. gadā GMI pabalstam izlietoti 55353,46 eiro. Šo pabalstu saņēma 92 ģimenes.

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts  trūcīgām ģimenēm. 2020. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti 4570,00 eiro.

  Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir  Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 46,21 eiro.

   Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro  vienu reizi gadā. 2020. gadā šim pabalstam izlietoti 85,36 eiro.

   Vienreizējs pabalsts krīzes situācijās – 2020.gadā izlietoti 4030,00 eiro.
   Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2020. gadā izlietoti 4693,93 eiro, šo pabalstu saņēmušas 7 personas.

Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 8 bērniem 2020. gadā izlietoti 9779,50 eiro.

    Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
2020. gadā pabalstam izlietoti 3900 eiro – 13 ģimenēm.

Asins donoru materiālais pabalsts
2020. gadā  pabalstam izlietoti 308 eiro – 40 personas.

Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2020.gadā šim pabalstam izlietoti  3000 eiro – 60 personām.

   Apbedīšanas pabalsts
2020. gadā pabalstam izlietoti 800 eiro.

Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai un medikamentu daļējai atmaksai
2020. gadā pabalstam izlietoti 581,16 eiro.

Pabalsts represētām personām
2020. gadā pabalstam izlietoti 200,00 eiro.

   Pabalsts aizgādņiem
2020. gadā pabalstam izlietoti 3392,50 eiro.

   Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
2020. gadā šim pabalstam izlietoti 30 eiro.

Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Dagdas SAC 3 personām,  2020. gadā izlietoti līdzekļi 5781,00 eiro.
Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „aprūpe mājās” tika nodrošināts 8 pensijas vecuma personām.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek  nodrošināti asistenta pakalpojumi.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa. Aglonas novadā  asistenta pakalpojumus 2020. gadā saņēma 42 personas ar invaliditāti.

Sadarbībā ar pašvaldību Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2020. gadā pasākumā piedalījās 105 bezdarbnieki.
2020. gadā Sociālais dienests 21 personai veica ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumu 1. grupas invalīdiem īpašas kopšanas nepieciešamībai.
Aglonas novada  SAC „Aglona” 2020. gadā tika ievietoti 7 Aglonas novada  administratīvajā teritorijā  reģistrētie iedzīvotāji.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu Aglonas  novada trūcīgas ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus un skolas piederumu komplektus – Aglonas novada sociālā dienesta telpās un pagastu pārvaldēs.
Vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki  saņēma  Ziemassvētku dāvanas no Aglonas novada pašvaldības.

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv