Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pedagogi apgūst jaunas prasmes un pieredzi Erasmus+ projekta aktivitātēs

2019. gada 12. februārī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā. Projekts “Aglonas novada pedagoģiskā personāla jaunu prasmju apgūšana Eiropā” tika apstiprināts un iegūts finansējums tā īstenošanai. Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060222. Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019.-30.09.2020.

Projekta mērķis ir mācību procesa kvalitātes uzlabošana Aglonas novada skolās, pilnveidojot skolotāju prasmes un veicinot starptautisko sadarbību.

Projekta mobilitātēs kopumā iesaistijās 5 Aglonas novada skolotāji no Aglonas vidusskolas (Lidija Šatilova) un Priežmalas pamatskolas (Sandra Rakova, Karīna Stivriņa un Vita Rivare). Pedagogus iesaistīties projekta aktivitātēs iedrošināja un motivēja veiksmīgi īstenotais iepriekšējā gada Erasmus+ projekts.
Mācību mobilitātēs četri pedagogi apguva CLIL metodi (priekšmeta satura un valodas apguves intgrētā metode)  un uzlaboja savas vācu valodas kompetences Vācijā, Berlīnē, Carl Duisberg valodu apmācības centrā. Viens pedagogs papildināja zināšanas kursos “Innovative Approaches to teaching” (Inovatīvas pieejas mācīšanas procesam), Spānijā, Barselonā, ITC-International apmācības centrā.
Skolotāji atzinīgi novērtēja kursos iegūtās prasmes un pieredzi. Tika apgūtas svešvalodas mācību metodes pamatskolas posma skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstībai, idejas mācību materiālu pielāgošanai. Pamatojoties uz kursos redzēto un dzirdēto tika izstrādāti stundu materiāli darbam ar CLIL metodi. Kopumā uzlabojās skolotāju svešvalodu kompetences vācu un angļu valodā. Mūsu pedagogiem bija iespēja komunicēt, dalīties pieredzē ar skolotājiem no citām valstīm (Francija, Horvātija, Itālija, Dānija, Bulgārija, Vācija), kā arī iepazīt Berlīni un Barselonu, šo pilsētu ievērojamākās vietas, muzejus. Redzētais, iegūtais un pieredzētais ir pamudinājums radoši darboties un spēka ieguvums turpmākajā skolotāja darbā.
Skolotāju mobilitāte ir tikai daļa no projekta aktivitātēm, turpmāk apgūtās jaunās zināšanas, prasmes un pieredze jāievieš mācību procesā. Skolotāja Karīna novadīja kolēģiem atklāto stundu. Ar iegūto pieredzi skolotājas iepazīstināja savus kolēģus, rosinot apgūtās metodes integrēt arī citos mācību priekšmetos. Kopumā jaunapgūto prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi nodrošinās projekta ilgtspēju un ir motivācija iesaistīties jaunos projektos.

    

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas novada pašvaldības projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv