Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada saieta namu jaunais veidols

Saturs atjaunots: 2.05.2012.

Lai veiktu Aglonas novada Šķeltovas un Priežmales saieta namu rekonstrukciju  iedzīvotāju sabiedriskās dzīves aktivizēšanai un apdzīvotības saglabāšanai, Aglonas novada dome uzsākusi Lauku atbalsta dienesta izsludinātā atklātā konkursa projekta “Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā” realizāciju.

Šī gada 18. maijā tika pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātē “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7. jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”".

Projekta laikā Priežmales saieta nama ēkā tiks veikta vienkāršotā rekonstrukcija (jumta seguma rekonstrukcija, griestu ierīkošana, grīdu ierīkošana, elektroinstalācijas daļēja nomaiņa, zibens aizsardzības uzstādīšana, ūdens apgādes remonts, kanalizācijas remonts, santehnikas uzstādīšana, sienu apdare, durvju nomaiņa, apkures instalācijas nomaiņa) un teritorijas labiekārtošana (lieveņa, kāpņu, celiņa ierīkošana, bruģa ieklāšana un apgaismojuma ierīkošana).

Šķeltovas saieta nama rekonstrukcijas laikā tiks veikts griestu remonts, grīdu, kāpņu izbūve, kāpņu margu remonts, lieveņa un ieejas pandusa izbūve, sienu apdare, durvju nomaiņa, elektroinstalācijas, ūdens apgādes un kanalizācijas ierīkošana, santehnikas uzstādīšana, apkures instalācijas nomaiņa, ieejas mezgla un nojumes rekonstrukcija.

Abās pārvaldēs kultūras jomā tiek veiktas līdzīgas funkcijas. Šeit notiek kultūras pasākumi, atrodas sabiedriskais interneta pieejas punkts un bibliotēka. Pagastos ir nepieciešams uzturēt  kultūras pulsējošo dzīvību, lai cilvēki pulcētos, dejotu, skatītos teātri un mazie bērni mācītos uzstāties. Rekonstruētā saietu namā iedzīvotājiem būs patīkami pavadīt brīvo laiku, tādējādi ikviens tiks rosināts uz aktīvu kultūras dzīves veidošanu.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)  palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos. Programmu izstrādē Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ņemot vērā lauku attīstības politikas stratēģiskās pamatnostādnes, ko pieņēmusi Padome, un valstu stratēģiskajos plānos noteiktās prioritātes ( ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact )

2007.-2013. gada plānošanas periodā fondam ir trīs galvenie mērķi: 1.) uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju; 2) sakopt vidi un atbalstīt lauku novadu pārvaldību; 3) uzlabot dzīves kvalitāti laukos.

Projekta īstenošana –  no 2011. gada 10. februāra  līdz 2012. gada 1. februārim. Š.g. 18. maijā  izsludināta iepirkumu procedūra, kur pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz līdz 27. jūnijam. Pēc piedāvājumu saņemšanas iepirkumu komisija, pieaicinot ekspertu,  izvērtēs piedāvājumus un noteiks būvdarbu veicējus.

Projekta kopējās izmaksas ir 156379,58 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 125392,81 LVL, Pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 12539,28 LVL.

Par projekta turpmākajām aktivitātēm informācija tiks ievietota Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.