Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada sociālās aprūpes pakalpojumu projekts – čaklākais

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Aglonas novada dome īsteno projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” līguma Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/066 Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”ietvaros laikā no 01.04.2011. – 31.03.2012. Finansētājs  Eiropas Sociālais fonds (ESF), 100% intensitāte.

Konferencē „Eiropas Sociālā fonda ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos”, kuru 15.decembrī organizēja Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departments, Aglonas novada domes projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” nominēts kā čaklākais projekts.
Konferences mērķis bija iepazīties ar projektu īstenošanas gaitu un labās prakses piemēriem, kā arī  2.atlases projektu vērtēšanas rezultātiem. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā un projektu ieguldījumu plānošanas reģionu Sociālo pakalpojumu programmu attīstībā un pašvaldību sociālajā darbā. NVA piešķīrusi 2011.gada nominācijas šādiem projektiem: NVA_projektu_nominacijas

Konferencē piedalījās Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji,  aktivitātes projektu īstenotāji un finansējuma saņēmēji

Projekta īstenošanas gaitā šajā gadā sniegts atbalsts un alternatīvais sociālais pakalpojums „Aprūpe mājās” ar mobilo grupu Aglonas novada 39 vientuļajiem pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ik mēnesi vidēji 7 bērniem, kas cietuši no vardarbības, nodrošināta uzturēšanās Bērnu sociālā atbalsta centrā „Somerseta”.

Tiek izstrādāta Aglonas novada alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2012. – 2016.gadam, kas nosaka rīcības virzienus un prioritātes alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un pilnveidei Aglonas novadā. Tika apzināti esošie resursi, kas izmantojami alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai, veikta sociāli mazaizsargāto grupu situācijas izpēte un datu analīze, notikušas aptaujas ar mērķa grupu pārstāvjiem, e-pasta aptauja, kombinējot to ar telefonintervijām ar Aglonas novada sociālo pakalpojumu sniedzējiem.