Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Saturs atjaunots: 12.05.2011.

esf_ar_nos_un_eu_karogs IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Kā informējusi Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, šogad Aglonas novada dome plāno aizsākt  projekta „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanu. Projekta mērķis ir paaugstināt Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvu novada teritorijas attīstības plānošanas procesu.

Projekta mērķis un rezultāti ir virzīti uz ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes ” Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana ” mērķa sasniegšanu – paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvu Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas procesu, teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību vietējā plānošanas līmenī Aglonas novadā. Ņemot verā to, ka novadā esošie plānošanas dokumenti neatbilst attīstības plānošanas likumdošanai Latvijā  un jaunākajiem izstrādes principiem, tad projekta darbības realizācijas rezultātā tiks izstrādāta Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentācija, -  Aglonas novada attīstības programmas izstrāde 2012. – 2018. gadam un Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Divu plānošanas dokumentu izstrāde viena projekta ietvaros veicinās gan projekta mērķa sasniegšanu, gan  efektīvāku esošo resursu izmantošanu, gan optimālāku darbību plānošanu novada attīstībā. Plānošanas dokumentu saskaņota izstrāde ietekmēs saprātīgu un izdevīgu investīciju ieguldījumu atbilstoši prioritārajiem virzieniem turpmākajos gados novadā.

Projekta mērķa grupa ir pašvaldība – Aglonas novada dome.

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši (2011.-2012.) gads.

Projekta kopējās izmaksas 52500,00 LVL,  kas ir 100% ESF finansējums.