Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada teritorijas plānojuma apspriešana turpinās

Aglonas novada dome atgādina, ka  no 10.08.2012.– 10.10.2012. notiek  Aglonas novada teritorijas plānojuma  2012.-2024. gadam 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana. Rakstiskus  priekšlikumus  un iebildumus par teritorijas plānojuma 1. redakciju var  iesniegt līdz 10.10.2012. Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novads,  LV 5304, norādot: fiziskās personas vārdu; uzvārdu; dzīves vietas adresi; juridiskās personas –  reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adresi,  kā arī  elektroniski pa e-pastu genovefa.miglane@aglona.lv vai padome@aglona.lv.Ar  teritorijas plānojuma 1. redakciju un kartogrāfisko materiālu var iepazīties:

Aglonā, Somersetas ielā 34,

Priežmalē, Ilzes ielā 19;

Šķeļtovā, Daugavpils ielā 7;

Grāveros, Ezeru ielā 21;

mājas lapā www.aglona.lv .

Pašvaldība teritorijas plānojumu izstrādā, lai nodrošinātu novada teritorijas racionālu izmantošanu un veicinātu ekonomisko attīstību, vienlaikus saglabātu dabu, sociālo un kultūrvidi, nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, kā arī lai garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot, attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi.

  • Teritorijas plānojums ir saistošs un svarīgs visām fiziskajām un juridiskajām personām.
  • Teritorijas plānojums ir pašvaldības attīstības plānošanas dokuments 12 gadiem, kurā tiek noteikta novada plānotā un atļautā izmantošana.
  • Teritorijas plānojums nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei, uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, robežu parkārtošanu, būvprojektēšanu, būvniecību, apmežošanu, teritorijas labiekārtošanu utt.