Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 19.novembra vēstuli Nr. 15.18-1e/11220, saistošie noteikumi Nr.10 „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir īstenojami ar 2013. gada 19. novembri.

Teritorijas plānojums ievietots sadaļā Novada Dome/ Attīstības plānošana/ Teritorijas plānojums
http://www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums-2/

Pašvaldībā Aglonas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam tika apstiprināts 2013. gada 28. augustā (protokols Nr. 18.17.§.).

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv