Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novadā tiks izvietotas jaunas norādes

Saturs atjaunots: 20.02.2013.

Aglonas novadā tūrisma plūsmai pieaugot,  ir radusies nepieciešamība izvietot vizuāli labi skatāmu un informatīvi korektu informāciju par novada pakalpojumu sniedzējiem, apskates vietām, amatnieku darbnīcām, ielu izvietojumu ceļotāju kustībai stratēģiskās vietās, tāpēc tika izstrādāts projekts “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”.

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2012. gada 12. decembrī ir apstiprinājusi ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitātes: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 6.rīcības - Atbalsts lauku dzīves telpas pilnvērtīgai attīstībai” projekta iesniegumu Nr.12-03-LL12-L413101-000011 “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”. Projekta kopējās izmaksas 3628,67 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 2998,91 LVL, Aglonas novada domes līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 5.septembrim.

Projekta mērķis ir uzstādīt informatīvās ielu un objektu norādes Aglonas un Jaunaglonas ciemos, nodrošinot iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un lauku dzīves telpas attīstību, realizējot lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību, kā  arī sekmējot Aglonas novada   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.

Patreiz tiek gatavots līgums ar SIA “IVS-D”, kas izgatavos un uzstādīs 27 norāžu stabus ar 53 norādēm.