Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra darba pārskats par 2013. gadu

 Uzņēmējdarbība

 2013. gada SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodami 290 Aglonas novadā reģistrēti uzņēmumi, no kuriem aktīvi darbojas 166 uzņēmumi. Šo uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms sastāda 293447,20 Ls
Pēc uzņēmējdarbības formas Aglonas novadā dominē ( UR  un KR dati) zemnieku saimniecības (ZEM) – 169, 13 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 20 ir individuālie uzņēmumi (IND), vēl 18 ir individuālie komersanti (IK), un citas uzņēmējdarbības formas (akciju sabiedrība, filiāle, kooperatīvā sabiedrība), biedrības un nodibinājumi,109 nodokļu maksātāji fiziskās personas.

 Aglonas novada Uzņemējdarbības atbalsta centrs 2013.gadā organizēja  seminārus Aglonā sadarbībā ar LLKC Preiļu un Krāslavas nodaļu, LPR Struktūrfondu informācijas centru,VID NP Preiļu klientu apkalpošanas centru, LLKC MKC Dienvidlatgales reģionālo nodaļu, Hipotēku banku, Latgales Uzņēmējdarbības centru,”Preiļu partnerību”, Preiļu biznesa inkubatoru  par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu, tūrisma aktivitāšu veicināšanu, valsts atbalstu lauksaimniecībai 2013.gadā, par atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai ,augu aizsardzību, EIRO ieviešanu, izmaiņām nodokļu likumdošanā, par esošām un plānotām programmām  nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā, par projekta rakstīšanas pamatnosacījumiem, jauniešu  un NVO atbalsta programmām.

Notika motivācijas seminārs jauniešiem sadarbībā ar Latgales Uzņēmējdarbības centru.

Regulāri tiek informēti uzņēmēji par esošajām  un plānotajām uzņēmējdarbības atbalsta programmām izsūtot e-pastus, zvanot, publicējot www.aglona.lv,  konsultējot UAC telpās un pie UAC speciālistiem pagastos.

Ar UAC atbalstu Aglonas uzņēmēji piedalījās ar savu produkciju starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2013”, ”Riga food-2013”, Latgales dienās Pēterburgā, reģionālajos un vietējos tirdziņos.

Aglonas uzņēmēju produkcija un pakalpojumi tika reklamēti  starptautiskajās tūrisma izstādēs, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Ukrainas  un Latvijas  tūroperatoru, žurnālistu reklāmtūrēs Aglonas novadā, sadarbībā ar LRT, Latgolas radio, LR1.

Ciešā sadarbībā ar LPR un LRAA esam iesaistījušies pārrobežu projektos:

a)LV-EE-RUS  programmā „TOUR”, kuras rezultāta labiekārtotas 3 peldvietas – Aglonā, Grāveros, Šķeltovā un notika sporta un atpūtas pasākums ģimenēm „Cirīša ezera vilinājums”

b)BELLA DVINA 2– 2014.g.tiks uzstādītas  norādes uz apskates objektiem

c)VILLAGE HERITAGE „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, Aglonas novadā izveidoti 6 tematiskie ciemi, kā jauns tūrisma produkts .

d)BELLA CUISINE – Latgales kulinārā mantojuma saimniecību attīstība un atbalsts. Aglonā būs 5 šāda veida uzņēmumi.

Šo projektu ietvaros uzņēmējiem bija piedāvātas bezmaksas apmācības, motivācijas semināri un pieredzes apmaiņas braucieni uz Poliju, Lietuvu, Baltkrieviju un nākošajā gadā uz Zviedriju.

Sadarbībā ar Latgales Uzņēmejdarbības centru Aglonas uzņēmēji izveidoja kontaktus ar savas nozares partneriem Polijā. Nākošajā gadā šī sadarbība turpināsies.

Realizēts  ELFLA projekts „Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonā un Jaunaglonā”, (sadarbībā ar Plānošanas daļu).

Sadarbība ar TAVA projektu „Atklāj Latviju no jauna”.

Sadarbība ar Nemateriālā kultūras mantojuma centru organizētas amatnieku meistarklases ”Satiec savu meistaru” pie 4 Aglonas novada uzņēmējiem.

Aglonas UAC vasarā praktizējās Viduslatgales Profesionālās vidusskolas ekotūrisma audzēkņi.

Piedaloties projektā „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” bez maksas tiek apmācīti 4 uzņēmumu 12 darbinieki. Projekts turpināsies arī 2014.gadā.

Sadarbojamies ar LPS uzņēmējdarbības jautājumos, ar LIAA un citām ES uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām. Darbojāmies VARAM un LPR plānošanas dokumentu un rīcību darba grupās.

 Lauksaimniecība

 UAC strādā 3 lauksaimniecības konsultanti un 1 piena pārraugs:

1.Anita Bartuša  -Aglonas pagastā

2.Marija Fedotova –Kastuļinas pagastā

3.Silvija Podskočaja – konsultants  Škeltovas un Grāveru pagastā, LLKC pārstāve Aglonas novadā.

4.Regīna Paškeviča – piena pārraugs Aglonas un Grāveru pagastā.

Konsultantu  darbība 2013.gadā:

konsultācijas lauksaimniekiem par ES un valsts atbalstu, kā arī dažādos lauksaimniecības jautājumos lauku saimniecību apsekošanā.

Informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai  un  platību maksājumu iesniegumu sagatavošana, palīdzība  IIN gada deklarācijas sastādīšanā un platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanā  lauksaimniekiem, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu gatavošana, semināru rīkošana Aglonas novada sadarbībā ar LLKC Krāslavas un Preiļu nodaļu.

 LKCC datu bāzes uzturēšana par  Aglonas novada lauksaimniecības uzņēmumiem, uzņēmēju aptaujas, priekšlikumu iesniegšana lauksaimniecības, mežsaimniecības plānošanas dokumentu un valsts lauksaimniecības politikas izstrādei.

Sadarbība starp darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem (aptauja, kontakti), pasākumi novada zemniekiem, sadarbība ar Preilu un Krāslavas LLKC, Aglonas novadā zemnieku un uzņēmēju atpūtas pasākums.

Notiek piena pārraudzība. Ieņēmumi novada budžetā  no pārraudzības 2013.gadā – 1261 Ls

 Tūrisms

 UAC strādā tūrisma informācijas konsultante Liene Baškatova. Lai piesaistītu tūristus savam reģionam, piedalījās Starptautiskajā tūrisma izstādē Balttour 2013 un sagatavoja tūrisma materiālus par Aglonas novadu citām tūrisma izstādēm, kur tos prezentēja citi pārstāvji no Latgales. „Balttour 2013” Rīgā no 2013.g. 8.-10. februārim, kur apmeklētāju skaits bija 23 500 cilvēki. Latgalei kopā ar LT, BY un RUS partneriem: vislielākais stends izstādē – 230 kvadrātmetri. Stenda sauklis: LATGALE VIENO!

„Tourest 2013” Tallinā no 2013.g. 15.-17. februārim, kur apmeklētāju skaits bija 28 000 cilvēki.

„Adventure 2013” Viļņā no 2012.g. 1.- 3. martam, kur apmeklētāju skaits bija 16 000 cilvēki.

“Matka 2013” Helsinkos (Somija), 17.-20.janvārī.

“Gēteborga 2013” (Zviedrijā), 6.-10.martā.

Turpina uzsākto darbu pie Krievijas tūrisma tirgus iekarošanas. Tūrisma materiālu gatavošana un dalība starptautiskās tūrisma izstādēs „Otdix bez granic. Leto 2013” Sanktpēterburgā 4. – 7.aprīlī.

“MITT 2013” Maskavā (Krievijā), 20.-23.martā.

Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem, Tūrisma attīstības valsts aģentūru Rīgā un visa gada garumā Uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Kā arī ar diplomātiskā pasta starpniecību nosūtīti vēstniecībām un konsulārajiem dienestiem Sanktpēterburgā, Maskavā, Minskā, Vitebskā,Varšavā.

Dalība pie organizatoriskā darba Latvijā, gatavojoties „Latgales kultūras dienām Sanktpēterburgā 2013” jūnija sākumā, amatnieku koordinācija. Pasākumu organizēja Latgales attīstības aģentūra sadarbībā ar LR ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā.
Sagatavota informācija 2014.gada tūrisma bukletam  par Aglonas novada piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem piecās valodās (latviešu, krievu, angļu, vācu, latgaliešu) 6000 eksemplāros.

Gada garumā sniedzu informāciju par apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem u.c. iespējām Aglonas novadā, Latgalē un visā Latvijā, vietējiem un ārzemju tūristiem.

Vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzņēmumos, apskates objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. 2013. gadā Aglonas novadā kopējais tūristu skaits bija aptuveni 282 166 cilvēku. Aglonas UAC 2013.gada apmeklēja un  tūrisma informāciju saņēma 6209  tūristi. Kopumā Aglonas UAC ir 5 apmeklētākā tūrisma informācijas sniegšanas vieta Latgalē. Ar 2013.gada rudeni UAC atrodas jaunā vietā –Daugavpils ielā 1.

UAC konsultē tūrisma uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā, organizējot informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm. UAC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali un Latvijas teritoriju. 

Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Aglonas novadu LRAA realizētā projekta ietvaros finansētas brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Aukštaitijā – 2013” sagatavošanai un izdošanai piecās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu, angļu), pa 5000 eksemplāru katrā valodā.

Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Aglonas novadā piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem tūrisma galamērķu “Baltijas ezeru zeme” un “Bella Dvina” tūrisma kartes sagatavošanai un izdošanai piecās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu, vācu, angļu).
 Veikta pārrobežu projekta „Bella Dvina ”(Latvija – Lietuva – Baltkrievija) ietvaros tūrisma maršrutu izstrāde: 5 maršruti LV-LT-BY teritorijā un 5 maršruti LV- LT- BY teritorijā.

Veikta pārrobežu projekta „Tour de Pskov ”(Latvija – Igaunija – Krievija) ietvaros tūrisma maršruta izstrāde: LV-RUS teritorijā.

Dalība reklāmas brauciena uz Latgali organizēšanā Maskavas, Peterburgas, Baltkrievijas, Polijas  tūrisma operatoriem un masu mediju pārstāvjiem, grupas sagaidīšana un pavadīšana Aglonas novada teritorijā.

Aglonas novada oficiālā tūrisma portāla www.aglona.travel informācijas atjaunošana un papildināšana. Iesniegts “BELLA DVINA 2” pārrobežu projekta ietvaros finansētu (saskaņojamu, izgatavojamu un uzstādāmu) ceļa norāžu (Nr. 706, brūnās) saraksts: 24 norādes.

Tūrisma informācijas sagatavošana un maršrutu sagatavošana par Aglonas novadu un Latgales kulinārā mantojuma biedriem pārrobežu projekta „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju  saīsinājumā – „Bella Cuisine” ietvaros izdodamai tūrisma brošūrai.

Projekta „Bella Cuisine” ietvaros organizētas un apmeklētas  apmācības Aglonas novada tūrisma un Latgales tūrisma uzņēmējiem par galda klāšanas un viesu apkalpošanas kultūru, Kulinārā mantojuma ēdieniem, receptēm, ēdienu noformējumu un pasniegšanu, komunikācijas psiholoģiju, utt.

 Bukletu sagatavoja Aglonas novada UAC sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru (LĢIA)

Pēc  Aglonas novada UAC vadītājas I.Gražules informācijas

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv